Mobilități pentru personalul didactic și administrativ

Destinații STA și STT țări UE și țări asociate (KA103)

Calendarul pentru derularea mobilităților Erasmus+ de predare/ formare în anul universitar 2020-2021

 • 1. Depunerea candidaturilor și realizarea selecției
 • a. 28 iulie 2020: termen limită de depunere a dosarelor de candidatură
 • b. 28-29 iulie 2020: evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea selecției
 • c. 30 iulie 2020: publicarea rezultatelor selecției
 • 2. Completarea de către titularii de mobilitate a dosarului de candidatură, pănă la termenul limită de:
  • 11 septembrie 2020: pentru mobilități derulate în semestrul I al anului universitar 2020-2021
  • 11 decembrie 2020: pentru mobilități derulate în semestrul II al anului universitar 2020-2021

 

Mobilități de predare (STA)

Destinații STA țări partenere (KA107)
actualizat 20.02.2020

 

LISTA CADRELOR DIDACTICE SELECTATE PENTRU MOBILITĂȚI DE PREDARE (STA) ÎN CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS+ (KA103) eligibil în perioada 01.06.2019-30.09.2020
(actualizat la data de 18 decembrie 2019)

Acest contract KA103 a fost prelungit până la data de 31 mai 2022

LISTA CADRELOR DIDACTICE SELECTATE PENTRU MOBILITĂȚI DE PREDARE (STA) ÎN CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS+ (KA103) eligibil în perioada 01.06.2020 - 30.09.2021

Recunoasterea mobilitatilor Erasmus STA in UniTBv

Modul de derulare al mobilităților de predare ale cadrelor didactice din Universitatea Transilvania din Brașov în cadrul Programului Erasmus+

Mobilitățile de predare (STA) ale cadrelor didactice din Universitatea Transilvania din Braşov (UNITBV) se pot desfășura în:

 • • universități din țările participante la programul Erasmus+ (proiect instituțional KA103);
 • • universități din țările partenere programului Erasmus+ (proiect instituțional KA107),

cu care UNITBV are acorduri bilaterale inter-instituționale (IIA) încheiate, pentru domeniile de studiu în care se va derula activitatea de predare.

I. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

Pentru a beneficia de mobilitate de predare Erasmus+, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:

 • • să dețină relații contractuale de muncă cu UNITBV în calitate de cadru didactic;
 • numărul maxim de mobilități Erasmus+ efectuate în cursul unui an universitar de către un cadru didactic este de două mobilități: cumulat mobilități de predare (STA) și/ sau de formare (STT), în cadrul oricăruia din proiectele instituționale KA103 și KA107;
 • durata minimă eligibilă a perioadei de predare este;
  • - pentru proiectul instituțional KA103: minimum 2 zile consecutive de activitate didactică, exclusiv zilele de călătorie;
  • - pentru proiectul instituțional KA107: 5 zile de activitate didactică, exclusiv zilele de călătorie.
 • durata maximă eligibilă a perioadei de predare este de 2 luni; durata maximă se stabilește anual de către Comitetul de Management Erasmus+, în funcție de fondurile disponibile prin contractul de finanțare încheiat între UNITBV și Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP);
 • numărul minim eligibil de ore de predare se calculează în funcție de numărul de zile de predare efectivă (indiferent dacă sunt zile finanțate sau cu zero grant Erasmus+), conform Ghidului de implementare pentru Instituțiile de Învățământ Superior, de exemplu:
  • - 8 ore pentru o mobilitate între 2 până la 5 zile de predare;
  • - 8 ore + (1,6 ore x numărul de zile ce depășește durata de 5 zile).

În luna august nu se desfășoară mobilități de predare. Biroul Comitetului de Management Erasmus+ al UNITBV poate aproba, ca excepție, derularea mobilităților de predare în luna august, conform calendarului academic al universității partenere.

II. SELECȚIA CANDIDAȚILOR

Selecția candidaților pentru mobilități de predare se organizează, de regulă, într-o sesiune de selecție, conform unor calendare diferite pentru contractele instituționale KA103, respectiv KA107, afișate pe site-ul https://didactic.unitbv.ro/erasmus/programe-erasmus/mobilitati-pentru-personalul-didactic-si-administrativ.

Prin decizia Biroului Comitetului de Management Erasmus+ al UNITBV, se pot organiza sesiuni suplimentare de selecție, atunci când situația o impune.

Procesul de selecție constă în două etape, astfel:

 • 1. înscrierea la concursul de selecție,
 • 2. selecția cadrelor didactice pentru mobilități de predare.

1. ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE SELECȚIE

Înscrierea la concursul de selecție se face pe baza unui dosar de candidatură, care va cuprinde:

2. SELECȚIA CADRELOR DIDACTICE PENTRU MOBILITĂȚI DE PREDARE

Evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea selecției se efectuează de către Comisia de selecție a candidaților, numită de către Biroul Comitetului de Management Erasmus+ al UNITBV, formată din minimum 3 membri ai Comitetului de Management Erasmus+ al UNITBV, respecându-se regula evitării conflictului de interese.

Nu sunt supuse procesului de selecție dosarele de mobilitate din categoria zero grant. În acest caz, dosarul trebuie să conțină toate documentele solicitate și celorlalți candidați, pe tot procesul derulării mobilității, de la etapa de selecție, până la finalizarea mobilității.

a. CRITERII DE SELECȚIE

În procesul de selecție, vor fi considerate eligibile doar dosarele de candidatură complete.

Dosarele de candidatură vor fi evaluate și ierarhizate în baza următoarelor criterii/ priorități:

 • 1. candidaturile depuse de coordonatorii Erasmus+ și membrii Oficiului de Relații Internaționale (ORI) în scopul implementării activităților de care sunt responsabili pentru acțiunile de internaționalizare a UNITBV, au prioritate;
 • 2. numărul de participări anterioare la mobilități Erasmus+ în ultimii trei 3 ani universitari, pentru a asigura participarea cadrelor didactice ale UNITBV în număr cât mai mare la mobilități Erasmus; se realizează o ierarhizare a candidaților în ordinea crescătoare a numărului de mobilități efectuate anterior;
 • 3. conformitatea candidaturilor cu obiectivele Programului Erasmus+ și cu Strategia de internaționalizare a universității, contribuie la evaluarea și ierarhizarea candidaturilor:
  • - îmbunătățirea calității parteneriatelor existente și deschiderea spre mediul economic și socio-cultural internațional;
  • - contribuții la dezvoltarea de noi programe de studii, îmbunătățirea conținutului programelor de studii existente, în special la programele cu predare în limbi străine;
  • - dezvoltarea de cursuri/ module de curs noi (în special la programele cu predare în limbi străine), dezvoltarea de noi metode de predare – învățare, introducerea de metode de lucru, procedee sau materiale considerate bune practici, specifice atribuțiilor profesionale;
  • - atragerea specialiștilor, cadrelor didactice și studenților din străinătate pentru realizarea de activități în cadrul UNITBV;
  • - contribuții la buna desfășurare a proiectelor KA103 și KA107 în UNITBV;
  • - contribuții la organizarea de evenimente educaționale relevante la nivel internațional etc.

b. REZULTATUL SELECȚIEI

Numărul de mobilități de predare care vor fi selectate este stabilit anual, în funcție de bugetele aprobate prin contractele de finanțare încheiate între UNITBV și ANPCDEFP, pentru proiectele instituționale KA103, respectiv KA107.

Fiecare proces de selecție se va încheia cu întocmirea unui proces verbal de selecție (PV) de către comisia de selecție. PV va cuprinde și lista cu cadre didactice selectate, rezervă și respinse, care va fi publicată pe site-ul https://didactic.unitbv.ro/erasmus/programe-erasmus/mobilitati-pentru-personalul-didactic-si-administrativ

III. COMPLETAREA DOSARULUI DE MOBILITATE

Dosarul de mobilitate va conține documentele din dosarul de candidatură, la care se adauga încă două categorii de documente:

 • a. documente completate de cadrele didactice,
 • b. documente întocmite de Biroul Erasmus+.

a. Documente completate de cadrele didactice

 • - scrisoare de invitație/ accept din partea instituției gazdă;
 • - program de predare (Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching) semnat de candidat și reprezentanții instituțiilor de origine, respectiv gazdă;
 • - referat de deplasare semnat de către beneficiarul de mobilitate și reprezentanții UNITBV;
 • - poliță de asigurare de călătorie valabilă pe toată durata mobilității.

Nedepunerea de către cadrul didactic selectat a documentelor din dosarul de mobilitate în termenul specificat prin calendarele de selecție, atrage după sine pierderea calității de “selectat” și disponibilizarea locului în lista de rezerve.

b. Documente întocmite de Biroul Erasmus+

 • - contractul financiar semnat între UNITBV și beneficiarul de mobilitate; un exemplar se transmite beneficiarului;
 • - dispoziția de deplasare a beneficiarului mobilității; se transmite beneficiarului;
 • - documente de plată de către UNITBV în favoarea beneficiarului a avansului de deplasare (80% din sprijinul individual și 100% contribuția la cheltuielile de transport).

IV. FINALIZAREA MOBILITĂȚII ȘI A DOSARULUI DE MOBILITATE

La finalizarea mobilității se urmăresc etapele:

 • 1. Predarea la Biroul Erasmus+ de către beneficiar a următoarelor documente, în maximum o săptămână de la finalizarea mobilității:
  • atestatul de la universitatea parteneră (Confirmation of Attendance_STA) - original – în document se va preciza perioada de desfășurare a mobilității și numărul de ore de predare efectuate;
  • documente de transport (dus-întors), în funcție de mijlocul de transport ales:
   • - avion: taloanele de îmbarcare;
   • - autobuz/tren: bilete de călătorie;
   • - automobil: o declarație în acest sens, vignete și bonuri de combustibil din perioada deplasării.
  • două fotografii din timpul mobilității, relevante pentru activitatea desfășurată și descrierea semnificației lor (se vor trimite în format electronic, la adresa dpadureanu@unitbv.ro) însoțite de formularul de acord publicare poze în albumul anual al universității (dacă este cazul).
 • 2. Completarea de către beneficiar a raportului individual de activitate (EU Survey), pe platforma Erasmus+ a Comisiei Europene;
 • 3. Plata de către UniTBv a soldului grantului Erasmus+ (20% din valoarea sprijinului individual).

Orice modificare a perioadei de mobilitate (prelungire sau reducere a numărului de zile de activitate) se poate face printr-un act adițional întocmit în timpul perioadei de mobilitate; în cazuri excepționale se poate întocmi, după încheierea mobilității, un act adițional constatator pentru prelungirea/ reducerea perioadei de mobilitate și de modificare corespunzătoare a grantului cuvenit.

Prezentul document a fost aprobat de Comitetului de Management al programului Erasmus+ din Universitatea Transilvania din Braşov, prin vot online în data de 19 mai 2020.

 

Mobilități de formare (STT)

Destinații STT țări partenere (KA107)
actualizat 20.02.2020

LISTA PERSONALULUI DIDACTIC SI ADMINISTRATIV SELECTAT PENTRU MOBILITĂȚI DE FORMARE (STT) ÎN CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS+ (KA103) eligibil în perioada 01.06.2019-30.09.2020
(actualizat la data de 18 decembrie 2019)

Acest contract KA103 a fost prelungit până la data de 31 mai 2022

LISTA PERSONALULUI DIDACTIC SI ADMINISTRATIV SELECTAT PENTRU MOBILITĂȚI DE FORMARE (STT) ÎN CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS+ (KA103) eligibil în perioada 01.06.2020 - 30.09.2021

Recunoasterea mobilitatilor Erasmus STT in UniTBv

Modul de derulare al mobilităților de formare ale personalului didactic și administrativ din Universitatea Transilvania din Brașov în cadrul Programului Erasmus+

Mobilitățile de formare (STT) ale personalului didactic și administrativ din Universitatea Transilvania din Braşov (UNITBV) se pot desfășura în:

 • • universități și instituții din țările participante la programul Erasmus+ (proiect instituțional KA103);
 • • universități din țările partenere programului Erasmus+ (proiect instituțional KA107).

Pentru mobilitățile STT derulate în universități UNITBV poate să aibă acorduri bilaterale inter-instituționale (IIA) încheiate, pentru domeniile în care se va derula activitatea de formare.

I. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

Pentru a beneficia de mobilitate de formare Erasmus+, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:

 • • să dețină relații contractuale de muncă cuUNITBV;
 • numărul maxim de mobilități Erasmus+ efectuate în cursul unui an universitar (cumulat proiectele instituționale KA103 și KA107) este de:
  • - două mobilități pentru cadrele didactice, cumulat mobilități de predare (STA) și de formare (STT) și pentru personalul Oficiului de Relații Internaționale (ORI);
  • - o mobilitate pentru personalul administrativ al UniTBv.
 • durata minimă eligibilă a perioadei de formare este:
  • - pentru proiectul instituțional KA103: minimum 2 zile consecutive, exclusiv zilele de călătorie;
  • - pentru proiectul instituțional KA107: 5 zile, exclusiv zilele de călătorie.
 • durata maximă eligibilă a perioadei de formare este de 2 luni; durata maximă se stabilește anual de către Comitetul de Management Erasmus+, în funcție de fondurile disponibile prin contractul de finanțare încheiat între UNITBV și Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP);
 • activitățile eligibile în cadrul mobilităților de formare sunt: evenimente internaționale, activități de formare profesională, observare directă la locul de muncă.

În luna august nu se desfășoară mobilități de formare. Biroul Comitetului de Management Erasmus+ al UNITBV poate aproba, ca excepție, derularea mobilităților de formare în luna august, conform programului de activități din universitățile sau instituțiile partenere.

II. SELECȚIA CANDIDAȚILOR

Selecția candidaților pentru mobilități de formare se organizează, de regulă, într-o sesiune de selecție, conform unor calendare diferite pentru contractele instituționale KA103, respectiv KA107, afișate pe site-ul https://didactic.unitbv.ro/erasmus/programe-erasmus/mobilitati-pentru-personalul-didactic-si-administrativ.

Prin decizia Biroului Comitetului de Management Erasmus+ al UNITBV, se pot organiza sesiuni suplimentare de selecție, atunci când situația o impune.

Procesul de selecție constă în două etape, astfel:

   • 1. înscrierea la concursul de selecție
   • 2. selecția candidaților pentrru mobilități de formare

1. ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE SELECȚIE

Înscrierea la concursul de selecție se face pe baza unui dosar de candidatură, care va cuprinde:

2. SELECȚIA CANDIDAȚILOR PENTRU MOBILITĂȚI DE FORMARE

Evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea selecției se efectuează de către Comisia de selecție a candidaților, numită de către Biroul Comitetului de Management Erasmus+ al UNITBV, formată din minimum 3 membri ai Comitetului de Management Erasmus+ al UNITBV, respecându-se regula evitării conflictului de interese.

Nu sunt supuse procesului de selecție dosarele de mobilitate din categoria zero grant. În acest caz, dosarul trebuie să conțină toate documentele solicitate și celorlalți candidați, pe tot procesul derulării mobilității, de la etapa de selecție, până la finalizarea mobilității.

a. CRITERII DE SELECȚIE

În procesul de selecție, vor fi considerate eligibile doar dosarele de candidatură complete.

Dosarele de candidatură vor fi evaluate și ierarhizate în baza următoarelor criterii/ priorități:

   • 1. candidaturile depuse de coordonatorii Erasmus+ și membrii Oficiului de Relații Internaționale (ORI) în scopul implementării activităților de care sunt responsabili pentru acțiunile de internaționalizare a UNITBV, au prioritate;
   • 2. numărul de participări anterioare la mobilități Erasmus+ în ultimii trei 3 ani universitari, pentru a asigura participarea personalului UNITBV în număr cât mai mare la mobilități Erasmus; se realizează o ierarhizare a candidaților în ordinea crescătoare a numărului de mobilități efectuate anterior;
   • 3. concordanța dintre programul de formare (prezentat în Planul de activitate) şi atribuțiile administrative, ale candidaților:
   • 4. conformitatea candidaturilor cu obiectivele Programului Erasmus+ și cu Strategia de internaționalizare a universității,, contribuie la evaluarea și ierarhizarea candidaturilor:
    • - îmbunătățirea calității parteneriatelor existente și deschiderea spre mediul economic și socio-cultural internațional;
    • - contribuții la dezvoltarea de noi programe de studii, îmbunătățirea conținutului programelor de studii existente, în special la programele cu predare în limbi străine;
    • - dezvoltarea de cursuri/ module de curs noi (în special la programele cu predare în limbi străine), dezvoltarea de noi metode de predare – învățare, introducerea de metode de lucru, procedee sau materiale considerate bune practici, specifice atribuțiilor profesionale;
    • - atragerea specialiștilor, cadrelor didactice și studenților din străinătate pentru realizarea de activități în cadrul UNITBV;
    • - contribuții la buna desfășurare a proiectelor KA103 și KA107 în UNITBV;
    • - contribuții la organizarea de evenimente educaționale relevante la nivel internațional etc.

b. REZULTATUL SELECȚIEI

Numărul de mobilități de formare selectate este stabilit anual, în funcție de bugetele aprobate prin contractele de finanțare încheiate între UNITBV și ANPCDEFP, pentru proiectele instituționale KA103, respectiv KA107.

Fiecare proces de selecție se va încheia cu întocmirea unui proces verbal de selecție (PV), de către comisia de selecție. PV va cuprinde și lista cu candidații selectați, rezerve și respinși, care va fi publicată pe site-ul https://didactic.unitbv.ro/erasmus/programe-erasmus/mobilitati-pentru-personalul-didactic-si-administrativ.

III. COMPLETAREA DOSARULUI DE MOBILITATE

Dosarul de mobilitate va conține documentele din dosarul de candidatură, la care se adauga încă două categorii de documente:

   • a. documente completate de personalul didactic și administrativ,
   • b. documente întocmite de Biroul Erasmus+.

a. Documente completate de candidați

   • - scrisoare de invitație/ accept din partea instituției gazdă;
   • - program de formare (Mobility Agreement – Staff Mobility for Training) semnat de candidat și reprezentanții instituțiilor de origine, respectiv gazdă;
   • - referat de deplasare semnat de către beneficiarul de mobilitate și reprezentanții UNITBV;
   • - poliță de asigurare de călătorie valabilă pe toată durata mobilității.

Nedepunerea de către candidatul selectat, a documentelor din dosarul de mobilitate în termenul specificat prin calendarele de selecție, atrage după sine pierderea calității de “selectat” și disponibilizarea locului în lista de rezerve.

b. Documente întocmite de Biroul Erasmus+

   • - contractul financiar semnat între UNITBV și beneficiarul de mobilitate; un exemplar se transmite beneficiarului;
   • - dispoziția de deplasare a beneficiarului mobilității; se transmite beneficiarului;
   • - plata de către UNITBV în favoarea beneficiarului a avansului de deplasare (80% din sprijinul individual și 100% contribuția la cheltuielile de transport).

IV. FINALIZAREA MOBILITĂȚII ȘI A DOSARULUI DE MOBILITATE

La finalizarea mobilității se urmăresc etapele:

   • 1. Predarea la Biroul Erasmus+ de către beneficiar a următoarelor documente, în maximum o săptămână de la finalizarea mobilității:
    • atestatul de la universitatea parteneră (Confirmation of Attendance_STA) - original – document care va preciza perioada de desfășurare a activității de formare;
    • documente de transport (dus-întors), în funcție de mijlocul de transport ales:
     • - avion: taloanele de îmbarcare;
     • - autobuz/tren: bilete de călătorie;
     • - automobil: o declarație în acest sens, vignete și bonuri de combustibil din perioada deplasării.
    • două fotografii din timpul mobilității, relevante pentru activitatea desfășurată și descrierea semnificației lor (se vor trimite în format electronic, la adresa dpadureanu@unitbv.ro) însoțite de formularul de acord publicare poze în albumul anual al universității (dacă este cazul).
   • 2. Completarea de către beneficiar a raportului individual de activitate (EU Survey), pe platforma Erasmus+ a Comisiei Europene;
   • 3. Plata de către UniTBv a soldului grantului Erasmus+ (20% din valoarea sprijinului individual).

Orice modificare a perioadei de mobilitate (prelungire sau reducere a numărului de zile de activitate) se poate face printr-un act adițional întocmit în timpul perioadei de mobilitate; în cazuri excepționale se poate întocmi, după încheierea mobilității, un act adițional constatator pentru prelungirea/ reducerea perioadei de mobilitate și de modificare corespunzătoare a grantului cuvenit.

Prezentul document a fost aprobat de Comitetului de Management al programului Erasmus+ din Universitatea Transilvania din Braşov, prin vot online în data de 19 mai 2020.