Mobilități pentru personalul didactic și administrativ

Calendarul pentru derularea mobilităților Erasmus+ de predare/ formare în cadrul contractelor instituționale KA107 - țări partenere din 2019 și 2020

 • 1. Depunerea candidaturilor și realizarea selecției
 • a. 26 iulie 2021 - termen limită de depunere a dosarului de candidatură;
 • b. 27-28 iulie 2021 - evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea selecției;
 • c. 29 iulie 2021 - publicarea rezultatelor selecției.
 • 2. Completarea de către titularii de mobilitate a dosarului de mobilitate, până la termenul limită de:
  • 30 iulie 2021 - pentru mobilități derulate în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021.
  • 10 septembrie 2021 - pentru mobilități derulate în semestrul I al anului universitar 2021-2022;
  • 10 decembrie 2021 - pentru mobilități derulate în semestrul II al anului universitar 2021-2022.

Calendare selecție

Mobilități de predare (STA)

Destinații STA și STT țări UE și țări asociate (KA103)
actualizat februarie 2021
Destinații STA țări partenere (KA107)
actualizat 16.06.2021

 

 

Recunoasterea mobilitatilor Erasmus STA in UniTBv

Modul de derulare a mobilităților de predare ale cadrelor didactice din Universitatea Transilvania din Brașov în cadrul Programului Erasmus+

Mobilitățile de predare (STA) ale cadrelor didactice din Universitatea Transilvania din Braşov (UNITBV) se pot desfășura în:

 • • universități din țările participante la programul Erasmus+ (proiect instituțional KA103);
 • • universități din țările partenere programului Erasmus+ (proiect instituțional KA107),

cu care UNITBV are acorduri bilaterale inter-instituționale (IIA) încheiate, pentru domeniile de studiu în care se va derula activitatea de predare.

I. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

Pentru a beneficia de mobilitate de predare Erasmus+, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:

 • să dețină relații contractuale de muncă cu UNITBV în calitate de cadru didactic;
 • domeniul de predare/ studiu în UNITBV al candidatului să fie stipulat în acordul bilateral inter-instituțional (IIA), încheiat cu instituția parteneră pentru care candidează;
 • numărul maxim de mobilități Erasmus+ efectuate în cursul unui an universitar de către un cadru didactic este de două mobilități: cumulat mobilități de predare (STA) și/ sau de formare (STT), în cadrul oricăruia din proiectele instituționale KA103 și KA107;
 • durata minimă eligibilă a perioadei de predare este;
  • - pentru proiectul instituțional KA103: minimum 2 zile consecutive de activitate didactică, exclusiv zilele de călătorie;
  • - pentru proiectul instituțional KA107: 5 zile de activitate didactică, exclusiv zilele de călătorie.
 • durata maximă eligibilă a perioadei de predare este de 2 luni; durata maximă finanțată se stabilește anual de către Consiliul pentru relații internaționale al UNITB în funcție de fondurile disponibile prin contractul de finanțare încheiat între UNITBV și Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP);
 • numărul minim eligibil de ore de predarese calculează în funcție de numărul de zile de predare efectivă (indiferent dacă sunt zile finanțate sau cu zero grant Erasmus+), conform Ghidului de implementare pentru Instituțiile de Învățământ Superior, de exemplu:
  • - 8 ore pentru o mobilitate între 2 până la 5 zile de predare;
  • - 8 ore + (1,6 ore x numărul de zile ce depășește durata de 5 zile).

În luna august nu se desfășoară mobilități de predare. Consiliul pentru relații internaționale poate aproba, ca excepție, derularea mobilităților de predare în luna august, conform calendarului academic al universității partenere.

II. SELECȚIA CANDIDAȚILOR

Pentru KA103

Selecția candidaților pentru mobilități de predare se organizează într-o singură sesiune conform calendarului afișat pe site-ul https://didactic.unitbv.ro/erasmus/programe-erasmus/mobilitati-pentru-personalul-didactic-si-administrativ.

Prin decizia Consiliului pentru relații internaționale, se pot organiza sesiuni suplimentare de selecție, atunci când situația o impune.

Pentru KA107

Consiliul pentru relații internaționale decide cu privire la repartizarea fondurilor proiectului de mobilitate KA107, primite pe țări, la universitățile partenere pentru care s-au solicitat fonduri. Se va ține cont de următoarele criterii de repartizare:

 • ‒ solicitările formulate la depunerea aplicației (pe țări și universități partenere);
 • ‒ cerințele programului Erasmus+ cu privire la promovarea acordurilor inter-instituționale noi;
 • ‒ istoricul colaborării cu universitățile partenere;
 • ‒ asigurarea unei distribuiri echitabile a mobilităților pe facultăți/ departamente.

Selecția candidaților pentru mobilități de predare se organizează în una sau două sesiuni conform calendarului afișat pe site-ul https://didactic.unitbv.ro/erasmus/programe-erasmus/mobilitati-pentru-personalul-didactic-si-administrativ.

Prima sesiune de selecție se adresează persoanelor vizate conform repartiției făcute de Consiliul pentru relații internaționale iar, în cazul în care rămân mobilități nealocate, se organizează o a două sesiune de selecție; aceasta se adresează tuturor cadrelor didactice din universitate.

Prin decizia Consiliului pentru relații internaționale, se pot organiza sesiuni suplimentare de selecție, atunci când situația o impune.

Procesul de selecție constă în două etape:

 • 1. înscrierea la concursul de selecție,
 • 2. selecția cadrelor didactice pentru mobilități de predare.

1. ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE SELECȚIE

Înscrierea la concursul de selecție se face pe baza unui dosar de candidatură, care va cuprinde:

Dosarul de candidatură se depune la Biroul Erasmus+ al UNITBV.

2. SELECȚIA CADRELOR DIDACTICE PENTRU MOBILITĂȚI DE PREDARE

Evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea selecției se efectuează de către Comisia de selecție a candidaților, numită de către Consiliul pentru relații internaționale; această comisie se compune din cinci membri plus doi supleanți, numiți din rândul membrilor Consiliului pentru relații internaționale, respectându-se regula evitării conflictului de interese.

Nu sunt supuse procesului de selecție dosarele de mobilitate din categoria zero grant. În acest caz, dosarul trebuie să conțină toate documentele solicitate și celorlalți candidați, pe tot procesul derulării mobilității, de la etapa de selecție, până la finalizarea mobilității.

a. CRITERII DE SELECȚIE

În procesul de selecție, vor fi considerate eligibile doar dosarele de candidatură complete.

Dosarele de candidatură vor fi evaluate și ierarhizate în baza următoarelor criterii/ priorități specifice pentru contractele instituționale KA103 și KA107 pe baza punctajelor obținute, după cum urmează:

KA103

Criteriul Punctaj acordat Punctaj obținut
1. Candidaturile depuse de membrii echipei de implementare ai Programului Erasmus+ și cei ai Oficiului de relații internaționale, în scopul implementării activităților de care sunt responsabili pentru acțiunile de internaționalizare a UNITBV 10  
2. Numărul de participări anterioare la mobilități Erasmus+ în ultimii 3 ani universitari, pentru asigurarea unei largi participări a cadrelor didactice din UNITBV la mobilități de predare 6 - 0 mobilități
5 - 1 mobilități
4 - 2 mobilități
3 - 3 mobilități
2 - 4 mobilități
1 - 5 mobilități
0 - 6 mobilități
 
3. Conformitatea candidaturii cu obiectivele Programului Erasmus+ și cu Strategia de internaționalizare a universității:
 • îmbunătățirea calității parteneriatelor existente și deschiderea spre mediul economic și socio-cultural internațional;
 • contribuții la dezvoltarea de noi programe de studii, îmbunătățirea conținutului programelor de studii existente, în special la programele cu predare în limbi străine;
 • dezvoltarea de cursuri/ module de curs noi (în special la programele cu predare în limbi străine), dezvoltarea de noi metode de predare – învățare, introducerea de metode de lucru, procedee sau materiale considerate bune practici, specifice atribuțiilor profesionale;
 • atragerea specialiștilor, cadrelor didactice și studenților din străinătate pentru realizarea de activități în cadrul UNITBV;
 • contribuții la buna desfășurare a proiectelor KA103 și KA107 în UNITBV;
 • contribuții la organizarea de evenimente educaționale relevante la nivel internațional etc.
1 – 6  

 

Pentru departajarea candidaților cu punctaje egale se va ține cont de:

 • 1 - punctajul obținut la criteriul privind numărul de participări anterioare la mobilități Erasmus+;
 • 2 - punctajul obținut la criteriul privind conformitatea candidaturilor cu obiectivele Programului Erasmus+ și cu Strategia de internaționalizare a universității.

KA107

Criteriul Punctaj acordat Punctaj obținut

1. a) Candidaturile depuse de persoanele de contact, membrii echipei de implementare ai Programului Erasmus+ și cei ai Oficiului de relații internaționale, în scopul implementării activităților de care sunt responsabili pentru acțiunile de internaționalizare a UNITBV

10  

1. b) Candidaturile depuse de membrii facultății care gestionează acordul inter-instituțional, în scopul implementării activităților de care sunt responsabili pentru acțiunile de internaționalizare a UNITBV

5  
2. Numărul de participări anterioare la mobilități Erasmus+ în ultimii 3 ani universitari, pentru asigurarea unei largi participări a cadrelor didactice din UNITBV la mobilități de predare 6 - 0 mobilități
5 - 1 mobilități
4 - 2 mobilități
3 - 3 mobilități
2 - 4 mobilități
1 - 5 mobilități
0 - 6 mobilități
 
3. Conformitatea candidaturii cu obiectivele Programului Erasmus+ și cu Strategia de internaționalizare a universității:
 • îmbunătățirea calității parteneriatelor existente și deschiderea spre mediul economic și socio-cultural internațional;
 • contribuții la dezvoltarea de noi programe de studii, îmbunătățirea conținutului programelor de studii existente, în special la programele cu predare în limbi străine;
 • dezvoltarea de cursuri/ module de curs noi (în special la programele cu predare în limbi străine), dezvoltarea de noi metode de predare – învățare, introducerea de metode de lucru, procedee sau materiale considerate bune practici, specifice atribuțiilor profesionale;
 • atragerea specialiștilor, cadrelor didactice și studenților din străinătate pentru realizarea de activități în cadrul UNITBV;
 • contribuții la buna desfășurare a proiectelor KA103 și KA107 în UNITBV;
 • contribuții la organizarea de evenimente educaționale relevante la nivel internațional etc.
1 – 6  

 

Pentru departajarea candidaților cu punctaje egale se va ține cont de:

 • 1 - distribuirea echitabilă a mobilităților pe facultăți/ departamente.
 • 2 - punctajul obținut la criteriul privind numărul de participări anterioare la mobilități Erasmus+.

b. REZULTATUL SELECȚIEI

Numărul de mobilități de predare care vor fi selectate este stabilit anual, în funcție de bugetele aprobate prin contractele de finanțare încheiate între UNITBV și ANPCDEFP, pentru proiectele instituționale de mobilități KA103, respectiv KA107.

Fiecare proces de selecție se va încheia cu întocmirea unui proces verbal de selecție, de către comisia de selecție. Procesul verbal va include lista cu cadrele didactice selectate, rezerve și respinse; aceasta va fi publicată pe site-ul https://didactic.unitbv.ro/erasmus/programe-erasmus/mobilitati-pentru-personalul-didactic-si-administrativ

III. COMPLETAREA DOSARULUI DE MOBILITATE

Dosarul de mobilitate va conține documentele din dosarul de candidatură, la care se adauga încă două categorii de documente:

 • a. documente completate de cadrele didactice,
 • b. documente întocmite de Biroul Erasmus+.

a. Documente completate de cadrele didactice

 • - scrisoare de invitație/ accept din partea instituției gazdă;
 • - program de predare (Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching) semnat de candidat și reprezentanții instituțiilor de origine, respectiv gazdă;
 • - referat de deplasare semnat de către beneficiarul de mobilitate și reprezentanții UNITBV;
 • - poliță de asigurare de călătorie valabilă pe toată durata mobilității.

Nedepunerea, de către cadrul didactic selectat, a documentelor din dosarul de mobilitate în termenul specificat prin calendarele de selecție, atrage după sine pierderea calității de beneficiar „selectat” și disponibilizarea locului în lista de rezerve.

b. Documente întocmite de Biroul Erasmus+

 • - contractul financiar semnat între UNITBV și beneficiarul de mobilitate; un exemplar se transmite beneficiarului;
 • - dispoziția de deplasare a beneficiarului mobilității; se transmite beneficiarului;
 • - documente de plată de către UNITBV în favoarea beneficiarului a avansului de deplasare (80% din sprijinul individual și 100% contribuția la cheltuielile de transport).

IV. FINALIZAREA MOBILITĂȚII ȘI A DOSARULUI DE MOBILITATE

La finalizarea mobilității se urmăresc etapele:

 • 1. Predarea la Biroul Erasmus+ de către beneficiar a următoarelor documente, în maximum o săptămână de la finalizarea mobilității:
  • atestatul de la universitatea parteneră (Confirmation of Attendance_STA) - original – în document se va preciza perioada de desfășurare a mobilității și numărul de ore de predare efectuate;
  • documente de transport (dus-întors), în funcție de mijlocul de transport ales:
   • - avion: taloanele de îmbarcare;
   • - autobuz/tren: bilete de călătorie;
   • - automobil: o declarație în acest sens, vignete și bonuri de combustibil din perioada deplasării.
  • două fotografii din timpul mobilității, relevante pentru activitatea desfășurată și descrierea semnificației lor (se vor trimite în format electronic, la adresa erasmus@unitbv.ro) însoțite de formularul de acord publicare poze în albumul anual al universității (dacă este cazul).
 • 2. Completarea de către beneficiar a raportului individual de activitate (EU Survey), pe platforma Erasmus+ a Comisiei Europene;
 • 3. Plata de către UniTBv a soldului grantului Erasmus+ (20% din valoarea sprijinului individual).

Orice modificare a perioadei de mobilitate (prelungire sau reducere a numărului de zile de activitate) se poate face printr-un act adițional întocmit în timpul perioadei de mobilitate; în cazuri excepționale se poate întocmi, după încheierea mobilității, un act adițional constatator pentru prelungirea/ reducerea perioadei de mobilitate și de modificare corespunzătoare a grantului cuvenit.

Prezentul document a fost aprobat de Consiliul pentru relații internaționale al Universității Transilvania din Braşov, prin vot online, în data de 13 noiembrie 2020.

 

Mobilități de formare (STT)

Destinații STA și STT țări UE și țări asociate (KA103)
actualizat februarie 2021
Destinații STT țări partenere (KA107)
actualizat 16.06.2021

 

 

Recunoasterea mobilitatilor Erasmus STT in UniTBv

Modul de derulare a mobilităților de formare ale personalului didactic și administrativ din Universitatea Transilvania din Brașov în cadrul Programului Erasmus+

Mobilitățile de formare (STT) ale personalului didactic și administrativ din Universitatea Transilvania din Braşov (UNITBV) se pot desfășura în:

 • • universități și instituții din țările programului Erasmus+ (proiect instituțional KA103),
 • • universități din țările partenere programului Erasmus+ (proiect instituțional KA107), cu care există un acord inter-instituțional (IIA) încheiat între UNITBV și universitatea gazdă.

 

I. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

Pentru a beneficia de mobilitate de formare Erasmus+, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:

 • să dețină relații contractuale de muncă cu UNITBV;
 • numărul maxim de mobilități Erasmus+ efectuate în cursul unui an universitar (cumulat proiectele instituționale KA103 și KA107) este de:
  • - două mobilități pentru cadrele didactice, cumulat mobilități de predare (STA) și de formare (STT) și pentru personalul Oficiului de Relații Internaționale (ORI), se acceptă maxim o mobilitate în proiectul instituțional KA103;
  • - o mobilitate pentru personalul administrativ al UniTBv.
 • durata minimă eligibilă a perioadei de formare este:
  • - pentru proiectul instituțional KA103: minimum 2 zile consecutive, exclusiv zilele de călătorie;
  • - pentru proiectul instituțional KA107: 5 zile, exclusiv zilele de călătorie.
 • durata maximă eligibilă a perioadei de formare este de 2 luni; durata maximă se stabilește anual de către Consiliul pentru relații internaționale al UNITBV, în funcție de fondurile disponibile prin contractul de finanțare încheiat între UNITBV și Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP);
 • activitățile eligibile în cadrul mobilităților de formare sunt: evenimente internaționale, activități de formare profesională, observare directă la locul de muncă;
 • cadrele didactice să dețină o funcție administrativă în cadrul facultății sau să candideze pentru o săptămână de formare (International Week) organizată de instituția gazdă pe domeniul lor de activitate academică sau de pregătire lingvistică.

În luna august nu se desfășoară mobilități de formare. Consiliul pentru relații internaționale al UNITBV poate aproba, ca excepție, derularea mobilităților de formare în luna august, conform programului de activități din universitățile sau instituțiile partenere.

II. SELECȚIA CANDIDAȚILOR

Pentru KA103

Selecția candidaților pentru mobilități de formare se organizează într-o singură sesiune conform calendarului afișat pe site-ul https://didactic.unitbv.ro/erasmus/programe-erasmus/mobilitati-pentru-personalul-didactic-si-administrativ.

Prin decizia Consiliului pentru relații internaționale, se pot organiza sesiuni suplimentare de selecție, atunci când situația o impune.

Pentru KA107

Consiliul pentru relații internaționale decide cu privire la repartizarea fondurilor proiectului de mobilitate KA107, primite pe țări, la universitățile partenere pentru care s-au solicitat fonduri. Se va ține cont de următoarele criterii de repartizare:

 • ‒ solicitările formulate la depunerea aplicației (pe țări și universități partenere);
 • ‒ cerințele programului Erasmus+ cu privire la promovarea acordurilor inter-instituționale noi;
 • ‒ istoricul colaborării cu universitățile partenere;
 • ‒ asigurarea unei distribuiri echitabile a mobilităților pe facultăți/ departamente.

Selecția candidaților pentru mobilități de formare se organizează în una sau două sesiuni conform calendarului afișat pe site-ul https://didactic.unitbv.ro/erasmus/programe-erasmus/mobilitati-pentru-personalul-didactic-si-administrativ.

Prima sesiune de selecție se adresează persoanelor vizate conform repartiției realizate în baza deciziei Consiliului pentru relații internaționale iar, în cazul în care rămân mobilități nealocate, se organizează o a două sesiune de selecție; aceasta se adresează tuturor cadrelor didactice și personalului administrativ din universitate.

Prin decizia Consiliului pentru relații internaționale, se pot organiza sesiuni suplimentare de selecție, atunci când situația o impune.

Procesul de selecție constă în două etape:

 • 1. înscrierea la concursul de selecție
 • 2. selecția candidaților pentrru mobilități de formare

1. ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE SELECȚIE

Înscrierea la concursul de selecție se face pe baza unui dosar de candidatură, care va cuprinde:

2. SELECȚIA CANDIDAȚILOR PENTRU MOBILITĂȚI DE FORMARE

Evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea selecției se efectuează de către Comisia de selecție a candidaților, numită de către Consiliul pentru relații internaționale; această comisie se compune din cinci membri plus doi supleanți, numiți din rândul membrilor Consiliului pentru relații internaționale, respectându-se regula evitării conflictului de interese.

Nu sunt supuse procesului de selecție dosarele de mobilitate din categoria zero grant. În acest caz, dosarul trebuie să conțină toate documentele solicitate și celorlalți candidați, pe tot procesul derulării mobilității, de la etapa de selecție, până la finalizarea mobilității.

a. CRITERII DE SELECȚIE

În procesul de selecție, vor fi considerate eligibile doar dosarele de candidatură complete.

Dosarele de candidatură vor fi evaluate și ierarhizate în baza următoarelor criterii/ priorități specifice pentru contractele instituționale KA103 și KA107 pe baza punctajelor obținute, după cum urmează:

Pentru KA103

Criteriul Punctaj acordat Punctaj obținut
1. Candidaturile depuse de membrii echipei de implementare ai Programului Erasmus+ și cei ai Oficiului de relații internaționale, în scopul implementării activităților de care sunt responsabili pentru acțiunile de internaționalizare a UNITBV 10  
2. Numărul de participări anterioare la mobilități Erasmus+ în ultimii 3 ani universitari, pentru asigurarea unei largi participări a cadrelor didactice din UNITBV la mobilități de predare 6 - 0 mobilități
5 - 1 mobilități
4 - 2 mobilități
3 - 3 mobilități
2 - 4 mobilități
1 - 5 mobilități
0 - 6 mobilități
 
3. Concordanța dintre programul de formare şi atribuțiile administrative ale candidaților. 1 – 10  
4. Conformitatea candidaturii cu obiectivele Programului Erasmus+ și cu Strategia de internaționalizare a universității:
 • - îmbunătățirea calității parteneriatelor existente și deschiderea spre mediul economic și socio-cultural internațional;
 • - contribuții la dezvoltarea de noi programe de studii, îmbunătățirea conținutului programelor de studii existente, în special la programele cu predare în limbi străine;
 • - dezvoltarea de cursuri/ module de curs noi (în special la programele cu predare în limbi străine), dezvoltarea de noi metode de predare – învățare, introducerea de metode de lucru, procedee sau materiale considerate bune practici, specifice atribuțiilor profesionale;
 • - atragerea specialiștilor, cadrelor didactice și studenților din străinătate pentru realizarea de activități în cadrul UNITBV;
 • - contribuții la buna desfășurare a proiectelor KA103 și KA107 în UNITBV;
 • - contribuții la organizarea de evenimente educaționale relevante la nivel internațional etc.
1 – 6  

 

Pentru departajarea candidaților cu punctaje egale se va ține cont de:

 • 1 - punctajul obținut la criteriul privind numărul de participări anterioare la mobilități Erasmus+;
 • 2 - punctajul obținut la criteriul privind conformitatea candidaturilor cu obiectivele Programului Erasmus+ și cu Strategia de internaționalizare a universității.

KA107

Criteriul Punctaj acordat Punctaj obținut

1. a) Candidaturile depuse de persoanele de contact, membrii echipei de implementare ai Programului Erasmus+ și cei ai Oficiului de relații internaționale, în scopul implementării activităților de care sunt responsabili pentru acțiunile de internaționalizare a UNITBV.

10  

1. b) Candidaturile depuse de membrii facultății care gestionează acordul inter-instituțional, în scopul implementării activităților de care sunt responsabili pentru acțiunile de internaționalizare a UNITBV.

5  
2. Numărul de participări anterioare la mobilități Erasmus+ în ultimii trei 3 ani universitari, pentru asigurarea unei largi participări a cadrelor didactice din UNITBV la mobilități de predare. 6 - 0 mobilități
5 - 1 mobilități
4 - 2 mobilități
3 - 3 mobilități
2 - 4 mobilități
1 - 5 mobilități
0 - 6 mobilități
 
3. Concordanța dintre programul de formare şi atribuțiile administrative ale candidaților. 1 – 10  
4. Conformitatea candidaturii cu obiectivele Programului Erasmus+ și cu Strategia de internaționalizare a universității:
 • - îmbunătățirea calității parteneriatelor existente și deschiderea spre mediul economic și socio-cultural internațional;
 • - contribuții la dezvoltarea de noi programe de studii, îmbunătățirea conținutului programelor de studii existente, în special la programele cu predare în limbi străine;
 • - dezvoltarea de cursuri/ module de curs noi (în special la programele cu predare în limbi străine), dezvoltarea de noi metode de predare – învățare, introducerea de metode de lucru, procedee sau materiale considerate bune practici, specifice atribuțiilor profesionale;
 • - atragerea specialiștilor, cadrelor didactice și studenților din străinătate pentru realizarea de activități în cadrul UNITBV;
 • - contribuții la buna desfășurare a proiectelor KA103 și KA107 în UNITBV;
 • - contribuții la organizarea de evenimente educaționale relevante la nivel internațional etc.
1 – 6  

 

Pentru departajarea candidaților cu punctaje egale se va ține cont de:

 • 1 - distribuirea echitabilă a mobilităților pe facultăți/ departamente.
 • 2 - punctajul obținut la criteriul privind numărul de participări anterioare la mobilități Erasmus+.

b. REZULTATUL SELECȚIEI

Numărul de mobilități de formare care vor fi selectate este stabilit anual, în funcție de bugetele aprobate prin contractele de finanțare încheiate între UNITBV și ANPCDEFP, pentru proiectele instituționale de mobilități KA103, respectiv KA107.

Fiecare proces de selecție se va încheia cu întocmirea unui proces verbal de selecție, de către comisia de selecție. Procesul verbal va include lista cu candidații selectați, rezerve și respinși; aceasta va fi publicată pe site-ul https://didactic.unitbv.ro/erasmus/programe-erasmus/mobilitati-pentru-personalul-didactic-si-administrativ.

III. COMPLETAREA DOSARULUI DE MOBILITATE

Dosarul de mobilitate va conține documentele din dosarul de candidatură, la care se adauga încă două categorii de documente:

   • a. documente completate de personalul didactic și administrativ,
   • b. documente întocmite de Biroul Erasmus+.

a. Documente completate de candidați

   • - scrisoare de invitație/ accept din partea instituției gazdă;
   • - program de formare (Mobility Agreement – Staff Mobility for Training) semnat de candidat și reprezentanții instituțiilor de origine, respectiv gazdă;
   • - referat de deplasare semnat de către beneficiarul de mobilitate și reprezentanții UNITBV;
   • - poliță de asigurare de călătorie valabilă pe toată durata mobilității.

Nedepunerea, de către candidatul selectat, a documentelor din dosarul de mobilitate în termenul specificat prin calendarele de selecție, atrage după sine pierderea calității de beneficiar „selectat” și disponibilizarea locului în lista de rezerve.

b. Documente întocmite de Biroul Erasmus+

 • - contractul financiar semnat între UNITBV și beneficiarul de mobilitate; un exemplar se transmite beneficiarului;
 • - dispoziția de deplasare a beneficiarului mobilității; se transmite beneficiarului;
 • - documente de plată de către UNITBV în favoarea beneficiarului a avansului de deplasare (80% din sprijinul individual și 100% contribuția la cheltuielile de transport).

IV. FINALIZAREA MOBILITĂȚII ȘI A DOSARULUI DE MOBILITATE

La finalizarea mobilității se urmăresc etapele:

 • 1. Predarea la Biroul Erasmus+ de către beneficiar a următoarelor documente, în maximum o săptămână de la finalizarea mobilității:
  • atestatul de la universitatea parteneră (Confirmation of Attendance_STT) - original – document care va preciza perioada de desfășurare a activității de formare;
  • documente de transport (dus-întors), în funcție de mijlocul de transport ales:
   • - avion: taloanele de îmbarcare;
   • - autobuz/tren: bilete de călătorie;
   • - automobil: o declarație în acest sens, vignete și bonuri de combustibil din perioada deplasării.
  • două fotografii din timpul mobilității, relevante pentru activitatea desfășurată și descrierea semnificației lor (se vor trimite în format electronic, la adresa erasmus@unitbv.ro) însoțite de formularul de acord publicare poze în albumul anual al universității (dacă este cazul).
 • 2. Completarea de către beneficiar a raportului individual de activitate (EU Survey), pe platforma Erasmus+ a Comisiei Europene;
 • 3. Plata de către UniTBv a soldului grantului Erasmus+ (20% din valoarea sprijinului individual).

Orice modificare a perioadei de mobilitate (prelungire sau reducere a numărului de zile de activitate) se poate face printr-un act adițional întocmit în timpul perioadei de mobilitate; în cazuri excepționale se poate întocmi, după încheierea mobilității, un act adițional constatator pentru prelungirea/ reducerea perioadei de mobilitate și de modificare corespunzătoare a grantului cuvenit.

Prezentul document a fost aprobat de Consiliul pentru relații internaționale al Universității Transilvania din Braşov, prin vot online, în data de 13 noiembrie 2020.