Mobilități pentru personalul didactic și administrativ

Destinații STA și STT țări UE și țări asociate (KA103)

Calendarul selecției pentru mobilități Erasmus+ de predare/ formare care se vor derula în anul universitar 2019-2020

 • 1. Depunerea candidaturilor și realizarea selecției
 • a. 19 iulie 2019: termen limită de depunere a dosarelor de candidatură
 • b. 22-29 iulie 2019: evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea selecției
 • c. 30 iulie 2019: publicarea rezultatelor selecției
 • 2. Completarea de către titularii de mobilitate a dosarului de candidatură, pănă la termenul limită de:
  • 10 septembrie 2019: pentru mobilități derulate în semestrul I al anului universitar 2019-2020
  • 15 decembrie 2019: pentru mobilități derulate în semestrul II al anului universitar 2019-2020

 

Mobilități de predare (STA)

Destinații STA țări partenere (KA107)

 

LISTA CADRELOR DIDACTICE SELECTATE PENTRU MOBILITĂȚI DE PREDARE (STA) ÎN CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS+ (KA103) eligibil în perioada 01.06.2019-30.09.2020
(actualizat la data de 30 iulie 2019)

 

 

Modul de derulare al mobilităților de PREDARE (STA) a cadrelor didactice ale Universității Transilvania din Brașov (UniTBv) în cadrul Programului Erasmus+

Mobilitățile de predare (STA) ale personalului didactic al Universității Transilvania din Braşov (UniTBv) se pot desfășura în:

 • • universități din țările participante la programul Erasmus+ (proiect instituțional KA103);
 • • universități din țările partenere programului Erasmus+ (proiect instituțional KA107).

I. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE pentru mobilitățile de predare:

 • • candidatul trebuie să dețină relații contractuale de muncă cu UniTBv în calitate de cadru didactic;
 • • trebuie să existe un acord bilateral inter-instituțional (IIA) încheiat între UniTBv și universitatea gazdă, pentru domeniul de studiu în care se va derula activitatea de predare;
 • numărul maxim de mobilități Erasmus+ efectuate în cursul unui an universitar de către un cadru didactic este de două mobilități (cumulat STA și STT, proiectele instituționale KA103 și KA107);
 • durata minimă eligibilă a perioadei de predare este:
  • - pentru proiectul instituțional KA103: 2 zile de activitate didactică, cu excepția zilelor de călătorie. În cazul în care durata mobilității este de 2 zile, acestea trebuie să fie consecutive;
  • - pentru proiectul instituțional KA107: 5 zile de activitate didactică, cu excepția zilelor de călătorie.
 • durata maximă eligibilă a perioadei de predare este de 2 luni;
 • numărul minim eligibil de ore de predare se calculează în funcție de numărul de zile de predare efectivă (indiferent dacă sunt zile finanțate sau cu grant zero Erasmus+), astfel:
  • - 8 ore pentru o durată de 5 zile de predare sau pentru perioade mai scurte;
  • - 8 ore + (1,6 ore x numărul de zile ce depășește durata de 5 zile).

În luna august nu se desfășoară stagii de predare.

Biroul Comitetului de Management Erasmus+ al UniTBv poate aproba, ca excepție, derularea stagiilor de predare în luna august, conform calendarului academic local al universității partenere.

II. SELECȚIA candidaților pentru mobilități de predare se organizează ÎNTR-O SINGURĂ SESIUNE, pentru mobilitățile derulate pe tot parcursul anului universitar următor și constă în două etape, astfel:

 • 1. Depunerea candidaturilor și realizarea selecției
  • a. Depunerea dosarului de candidatură, care va cuprinde:
  • b. Evaluarea candidaturilor și realizarea selecției (întocmirea listelor cu cadre didactice selectate, rezervă și respinse);
  • c. Anunțarea rezultatelor selecției.
 • 2. Completarea de către titularii de mobilitate a dosarului de candidatură cu următoarele documente:

Nedepunerea de titularul de mobilitate a documentelor anterioare în termenul specificat prin calendarul de selecție, atrage după sine pierderea calității de titular și acordarea locului următorului candidat din lista de rezerve.

Dosarul de candidatură se depune la Biroul Erasmus+, clădirea Rectorat, camera 205.

Prin decizie a Biroului Comitetului de Management Erasmus+ al UniTBv, se pot organiza sesiuni suplimentare de selecție, atunci când situația o impune.

Calendarul de selecție pentru fiecare an universitar va fi actualizat și făcut public pe site-ul UniTBv, la adresa https://didactic.unitbv.ro/erasmus/programe-erasmus/mobilitati-pentru-personalul-didactic-si-administrativ.

III. CRITERII DE SELECȚIE

În procesul de selecție, vor fi considerate eligibile doar dosarele de candidatură complete.

Dosarele de candidatură vor fi evaluate și ierarhizate în baza următoarelor considerente:

 • 1. Se va acorda prioritate candidaturilor depuse de Coordonatorii Erasmus+ și membrii ORI, cu scopul implementării activităților de care sunt responsabili pe direcția internaționalizării.
 • 2. Se vor aplica priorități referitoare la numărul de participări anterioare la mobilități Erasmus+ în ultimii trei 3 ani universitari, prin realizarea unei ierarhizări a candidaților în ordinea crescătoare a numărului de mobilități anterioare. Prioritate vor avea candidații care nu au beneficiat niciodată de astfel de mobilități.
 • 3. Se vor evalua candidaturile în acord cu obiectivele Programului Erasmus+ și cu Strategia de internaționalizare a universității, de exemplu: îmbunătățirea calității parteneriatelor existente și deschiderea spre mediul economic și socio-cultural internațional; contribuții la dezvoltarea de noi programe de studii, îmbunătățirea conținutului programelor de studii existente, în special la programele cu predare în limbi străine; dezvoltarea de cursuri/ module de curs noi (în special la programele cu predare în limbi străine), dezvoltarea de noi metode de predare – învățare, introducerea de metode de lucru, procedee sau materiale considerate bune practici, specifice atribuțiilor profesionale; atragerea specialiștilor, cadrelor didactice și studenților din străinătate pentru realizarea de activități în cadrul Universității Transilvania din Brașov; contribuții la organizarea de evenimente educaționale relevante la nivel internațional etc.

IV. COMISIA DE SELECȚIE

Comisia de selecție a candidaților pentru mobilități de predare este numită de către Biroul Comitetului de Management Erasmus+ al UniTBv și este formată din minimum 3 membrii ai Comitetului de Management Erasmus+ al UniTBv, respectându-se regula evitării conflictului de interese.

V. DERULAREA MOBILITĂȚII constă în următoarele etape:

 • 1. întocmirea și semnarea contractului financiar Erasmus+ între UniTbv și beneficiarul de mobilitate;
 • 2. plata de către UniTBv în favoarea beneficiarului a avansului de deplasare (80% din subzistență + 100% contribuția pentru costurile de călătorie);
 • 3. derularea la universitatea parteneră a activităților de predare stabilite prin planul de activitate.

VI. FINALIZAREA DOSARULUI DE MOBILITATE

 • 1. În maximum o săptămână de la finalizarea mobilității, beneficiarul va preda la Biroul Erasmus+ următoarele documente:
  • atestatul de la universitatea parteneră (Confirmation of Attendance_STA) - original – document care va preciza perioada de desfășurare a mobilității și numărul de ore de predare efectuate;
  • documente de transport dus-întors, în funcție de mijlocul de transport ales:
   • - avion: taloanele de îmbarcare;
   • - autobuz/tren: bilete de călătorie;
   • - automobilul: o declarație în acest sens și bonuri de combustibil din perioada deplasării.
  • două fotografii din timpul mobilității, relevante pentru activitatea desfășurată și descrierea semnificației lor (se vor trimite în format electronic, la adresa dpadureanu@unitbv.ro) însoțite de formularul de acord publicare poze în albumul anual al universității.
 • 2. Completarea de către beneficiar a raportului individual de activitate (EU Survey), pe platforma Erasmus+ a Comisiei Europene;
 • 3. Plata de către UniTBv a soldului grantului Erasmus+ (20% din valoarea subzistenței).

 

Mobilități de formare (STT)

Destinații STT țări partenere (KA107)

LISTA PERSONALULUI DIDACTIC SI ADMINISTRATIV SELECTAT PENTRU MOBILITĂȚI DE FORMARE (STT) ÎN CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS+ (KA103) eligibil în perioada 01.06.2019-30.09.2020
(actualizat la data de 30 iulie 2019)

 

Modul de derulare al mobilităților de FORMARE (STT) ale Universității Transilvania din Brașov (UniTBv) în cadrul Programului Erasmus+

Mobilitățile de formare (STT) ale personalului didactic și administrativ al Universității Transilvania din Braşov (UniTBv) se pot desfășura în:

 • • universități și instituții publice sau private ce acționează pe piața muncii sau în domeniul educației, formării și tineretului din țările participante la programul Erasmus+ (proiect instituțional KA103);
 • • universități din țările partenere programului Erasmus+ (proiect instituțional KA107) pentru care există un acord bilateral inter-instituțional (IIA) încheiat între UniTBv și universitatea gazdă.

I. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE pentru mobilitățile de formare:

 • • candidatul trebuie să aibe relații contractuale de muncă cu UniTBv;
 • • pentru mobilitățile derulate în cadrul proiectului KA107 trebuie să existe un acord bilateral inter-instituțional (IIA) încheiat între UniTBv și universitatea gazdă;
 • numărul maxim de mobilități Erasmus+ efectuate în cursul unui an universitar (cumulat proiectele instituționale KA103 și KA107) este de:
  • - două mobilități (cumulate proiectele instituționale KA103 și KA107) pentru cadrele didactice (cumulat STA și STT) și membrii Oficiului de Relații Internaționale;
  • - o mobilitate – pentru personalul administrativ al UniTBv.
 • durata minimă eligibilă a perioadei de formare este:
  • - pentru proiectul instituțional KA103: 2 zile, cu excepția zilelor de călătorie. În cazul în care durata mobilității este de 2 zile, acestea trebuie să fie consecutive.
  • - pentru proiectul instituțional KA107: 5 zile de activitate didactică, cu excepția zilelor de călătorie.
 • durata maximă eligibilă a perioadei de formare este de 2 luni.
 • activitățile eligibile în cadrul mobilităților de formare sunt: evenimente internaționale (cu excepția conferințelor), observare directă la locul de muncă, activități de formare profesională.

În luna august nu se desfășoară stagii de formare.

Biroul Comitetului de Management Erasmus+ al UniTBv poate aproba, ca excepție, derularea stagiilor de formare în luna august, conform calendarului academic local al universității partenere.

II. SELECȚIA candidaților pentru mobilități de formare se organizează ÎNTR-O SINGURĂ SESIUNE,pentru mobilitățile derulate pe tot parcursul anului universitar următor și constă în două etape, astfel:

 • 1. Depunerea candidaturilor și realizarea selecției
  • a. Depunerea dosarului de candidatură, care va cuprinde:
  • b. Evaluarea candidaturilor și realizarea selecției (întocmirea listelor cu cadre didactice selectate, rezervă și respinse);
  • c. Anunțarea rezultatelor selecției.
 • 2. Completarea de către titularii de mobilitate a dosarului de candidatură cu următoarele documente:

Nedepunerea de titularul de mobilitate a documentelor anterioare în termenul specificat prin calendarul de selecție, atrage după sine pierderea calității de titular și acordarea locului următorului candidat din lista de rezerve.

Dosarul de candidatură se depune la Biroul Erasmus+, clădirea Rectorat, camera 205.

Prin decizie a Biroului Comitetului de Management Erasmus+ al UniTBv, se pot organiza sesiuni suplimentare de selecție, atunci când situația o impune.

Calendarul de selecție pentru fiecare an universitar va fi actualizat și făcut public pe site-ul UniTBv, la adresa https://didactic.unitbv.ro/erasmus/programe-erasmus/mobilitati-pentru-personalul-didactic-si-administrativ.

III. CRITERII DE SELECȚIE

În procesul de selecție, vor fi considerate eligibile doar dosarele de candidatură complete.

Dosarele de candidatură vor fi evaluate și ierarhizate în baza următoarelor considerente:

 • 1. Se va acorda prioritate candidaturilor depuse de Coordonatorii Erasmus+ și membrii ORI, cu scopul implementării activităților de care sunt responsabili pe direcția internaționalizării.
 • 2. Se vor aplica priorități referitoare la numărul de participări anterioare la mobilități Erasmus+ în ultimii trei 3 ani universitari, prin realizarea unei ierarhizări a candidaților în ordinea crescătoare a numărului de mobilități anterioare. Prioritate vor avea candidații care nu au beneficiat niciodată de astfel de mobilități.
 • 3. Se vor evalua candidaturile în acord cu obiectivele Programului Erasmus+ și cu Strategia de internaționalizare a universității, de exemplu: îmbunătățirea calității parteneriatelor existente și deschiderea spre mediul economic și socio-cultural internațional; contribuții la dezvoltarea de noi programe de studii, îmbunătățirea conținutului programelor de studii existente, în special la programele cu predare în limbi străine; dezvoltarea de cursuri/ module de curs noi (în special la programele cu predare în limbi străine), dezvoltarea de noi metode de predare – învățare, introducerea de metode de lucru, procedee sau materiale considerate bune practici, specifice atribuțiilor profesionale; atragerea specialiștilor, cadrelor didactice și studenților din străinătate pentru realizarea de activități în cadrul Universității Transilvania din Brașov; contribuții la organizarea de evenimente educaționale relevante la nivel internațional etc.
 • 4. Se va ține cont de concordanța dintre programul de formare (prezentat în Planul de activitate) şi atribuțiile administrative ale candidaților.

IV. COMISIA DE SELECȚIE

Comisia de selecție a candidaților pentru mobilități de formare este numită de către Biroul Comitetului de Management Erasmus+ al UniTBv și este formată din minimum 3 membrii ai Comitetului de Management Erasmus+ al UniTBv, respectându-se regula evitării conflictului de interese.

V. DERULAREA MOBILITĂȚII constă în următoarele etape:

 • 1. întocmirea și semnarea contractului financiar Erasmus+ între UniTbv și beneficiarul de mobilitate;
 • 2. plata de către UniTBv în favoarea beneficiarului a avansului de deplasare (80% din subzistență + 100% contribuția pentru costurile de călătorie);
 • 3. derularea la universitatea parteneră a activităților de formare stabilite prin planul de activitate.

VI. FINALIZAREA DOSARULUI DE MOBILITATE

 • 1. În maximum o săptămână de la finalizarea mobilității, beneficiarul va preda la Biroul Erasmus+ următoarele documente:
  • atestatul de la universitatea parteneră (Confirmation of Attendance_STT) - original – document care va preciza perioada de desfășurare a activităților de formare;
  • documente de transport dus-întors, în funcție de mijlocul de transport ales:
   • - avion: taloanele de îmbarcare;
   • - autobuz/tren: bilete de călătorie;
   • - automobilul: o declarație în acest sens și bonuri de combustibil din perioada deplasării.
  • două fotografii din timpul mobilității, relevante pentru activitatea desfășurată și descrierea semnificației lor (se vor trimite în format electronic, la adresa dpadureanu@unitbv.ro) însoțite de formularul de acord publicare poze în albumul anual al universității.
 • 2. Completarea de către beneficiar a raportului individual de activitate (EU Survey), pe platforma Erasmus+ a Comisiei Europene;
 • 3. Plata de către UniTBv a soldului grantului Erasmus+ (20% din valoarea subzistenței).