Mobilități pentru personalul didactic și administrativ

Predare – cadre didactice

 

Lista universităților partenere pentru mobilitățile ERASMUS+

LISTA CADRELOR DIDACTICE BENEFICIARE ALE MOBILITĂȚILOR DE PREDARE (STA) ÎN CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS+ (KA103) an universitar 2018-2019, sesiunea 1
(actualizat la data de 10 octombrie 2018)

LISTA CADRELOR DIDACTICE BENEFICIARE ALE MOBILITĂȚILOR DE PREDARE (STA) ÎN CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS+ (KA103) an universitar 2018-2019, semestrul al II-lea
(actualizat la data de 22 decembrie 2018)

FLUXURI DE MOBILITĂȚI ERASMUS+ DE PREDARE (STA) DIN PROIECTELE CU ȚĂRI PARTENERE (KA107) DISPONIBILE PRIN CONTRACTELE DIN 2017 ŞI 2018

Mobilitățile de predare (STA) ale personalului didactic al Universității Transilvania din Brașov (UTBv) se desfășoară în universități din țările programului Erasmus+ (proiect instituțional KA103) și din țările partenere programului Erasmus+ (proiect instituțional KA107).

Modul de desfășurare a mobilităților de predare pentru personalul Universității Transilvania din Brașov în cadrul programului Erasmus+ (document complet)

Mobilitățile pot fi efectuate cu condiția să existe acorduri inter-instituționale (IIA) între organizația de origine (de trimitere) și organizația gazdă (de primire). În cazul instituțiilor de învățământ superior, ambele instituții trebuie să dețină Carta universitară ERASMUS (ECHE).

Informații pe portalul Erasmus+ (numai pentru personalul din Universitate)

Înscrierea la concursul de selecție

În vederea înscrierii la concursul de selecție pentru obținerea unei mobilități de predare (STA) în cadrul programului ERASMUS este necesară depunerea dosarului de candidatură, cu următoarele documente:

 • formular de candidatură (doc);
 • invitație din partea universității partenere la care urmează să se desfășoare mobilitatea;
 • curriculum vitaeîn limba română și în limba străină în care se va desfășura activitatea în cadrul mobilității (în format Europass, maxim 2 pagini);
 • plan de activitate (teaching program) ERASMUS+;
 • referat de deplasare (docx), situație recuperare ore (xls).

Dosarul de candidatură se depune la Biroul ERASMUS, clădirea Rectorat, cam. 205.

Selecția candidaților

II.1 Criteriile de selecție

Criteriile de selecție se bazează pe rezultatul evaluării dosarului de candidatură, în sensul:

 • • asigurării schimbului de experiență cu mediul academic din universitatea parteneră, în vederea formării și perfecționării cadrelor didactice din Universitatea Transilvania din Brașov;
 • • dezvoltării de noi programe de studii;
 • • îmbunătățirii conținuturilor programelor de studii existente;
 • • dezvoltării de cursuri/ module de curs noi, respectiv îmbunătățirea celor existente;
 • • dezvoltării de noi metode de predare – învățare;
 • • inițierii relațiilor de colaborare în vederea dezvoltării de proiecte în parteneriat;
 • • promovării imaginii Universității Transilvania din Brașov.

II.2 Procesul de selecție

Selecția canditaților va avea loc conform calendarului de mai jos:

Pentru mobilități desfășurate în semestrul II (KA103) și semestrele I și II (KA107):

01 octombrie - 14 decembrie 2018: completarea dosarului de candidatură și depunerea dosarului de candidatură la Biroul Erasmus;

17 - 21 decembrie 2018: analiza dosarelor de candidatură și selecția candidaților;

Începând cu 22 decembrie 2018: întocmirea dosarelor de mobilitate ale candidaților selectați, prin completarea dosarelor de candidatură cu documentele prezentate la pct. III.

Procesul de selecție a candidaților se realizează de către Biroul Comitetului de Management Erasmus+ al UTBv și constă în analiza dosarelor de candidatură. Se va ține cont de ordinea înscrierii candidaților până la completarea numărului de locuri alocat conform granturilor obținute pe anul universitar; ceilalți candidați vor rămâne pe lista de rezerve. Numărul de mobilități efectuate în cursul unui an universitar de către un cadrul didactic este de maxim două (cumulat STA și STT, proiectele instituționale KA103 și KA107). Mobilitățile se realizează permanent, pe parcursul anului universitar, până la epuizarea fondurilor alocate mobilităților STA prin contractul de finanțare al anului universitar în curs.

III. Întocmirea dosarului de mobilitate

Persoanele selectate vor completa dosarul de candidatură cu următoarele documente, rezultând astfel dosarul de mobilitate:

 • • copie după pașaport / carte de identitate;
 • • dispoziția de deplasare;
 • • contractul financiar între Universitatea Transilvania din Brașov și beneficiarul mobilității.

Derularea mobilității

Derularea mobilității constă în următoarele etape:

 • • întocmirea documentelor;
 • • eliberarea avansului de deplasare;
 • • participarea beneficiarului la activitățile stabilite prin planul de activitate, la universitatea parteneră.

Completarea dosarului de mobilitate la întoarcere

În maxim o săptămână de la întoarcerea din mobilitate, beneficiarul va predarea documentele de mobilitate la Biroul Erasmus+, după cum urmează:

 • atestatul de la universitatea parteneră– document care include perioada de desfășurare a mobilității și numărul de ore didactice efectuate – minim 8 ore/ săptămână, chiar dacă mobilitatea s-a desfășurat sub această perioadă;
 • documente de transport:

- la transportul cu avionul – taloanele de îmbarcare;

- la transportul cu automobilul – o declarație în acest sens și bonuri de benzină din perioada deplasării;

 • raportul individual de activitate se completează electronic, pe site-ul Agenției Europene Erasmus+;
 • • finalizarea decontului;
 • două fotografiidin timpul mobilității, relevante pentru activitatea desfășurată și descrierea semnificației lor (se vor trimite în format electronic, la adresa dpadureanu@unitbv.ro)

 

Formare – personal universitar

Lista instituțiilor partenere pentru mobilitățile ERASMUS

LISTA PERSONALULUI UNIVERSITAR BENEFICIAR AL MOBILITĂȚILOR DE FORMARE (STT) ÎN CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS+ (KA103) an universitar 2018-2019, sesiunea 1
(actualizat la data de 10 octombrie 2018)

LISTA PERSONALULUI UNIVERSITAR BENEFICIAR AL MOBILITĂȚILOR DE PREDARE (STT) ÎN CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS+ (KA103) an universitar 2018-2019, semestrul al II-lea
(actualizat la data de 22 decembrie 2018)

FLUXURI DE MOBILITĂŢI ERASMUS+ DE FORMARE (STT) DIN PROIECTELE CU ŢĂRI PARTENERE (KA107) DISPONIBILE PRIN CONTRACTELE DIN 2017 ŞI 2018

Mobilitățile de formare (STT) ale personalului Universității Transilvania din Brașov se desfășoară în universități din țările programului Erasmus+ (proiect instituțional KA103) și din țările partenere programului Erasmus+ (proiect instituțional KA107).

Modul de desfășurare a mobilităților de formare pentru personalul Universității Transilvania din Brașov în cadrul programului Erasmus+ (document complet)

Portalul Erasmus+ (numai pentru personalul din universitate)

Înscrierea la concursul de selecție

În vederea înscrierii la concursul de selecție pentru obținerea unei mobilități de formare a cadrelor didactice și nedidactice (STT) în cadrul programului ERASMUS + este necesară depunerea dosarului de candidatură, cu următoarele documente:

 • • formular de candidatură (formular);
 • • invitație din partea instituției partenere la care urmează să se desfășoare mobilitatea;
 • • curriculum vitae – în limba română și în limba străină, în care se va desfășura activitatea în cadrul mobilității, în format Europass, maxim 2 pagini;
 • • program de lucru – (workplan)– aprobat de către Coordonatorul instituțional ERASMUS+ din Universitatea Transilvania din Brașov și de către reprezentantul instituției partenere;
 • referat de deplasare, situatie recuperare ore(daca este cazul).

Dosarul de candidatură se depune la Biroul Erasmus+, clădirea Rectorat, cam. 205.

II. Selecția candidaților

Selecția canditaților va avea loc conform calendarului de mai jos:

Pentru mobilități desfășurate în semestrul II (KA103) și semestrele I și II (KA107):

01 octombrie - 14 decembrie 2018: completarea dosarului de candidatură și depunerea dosarului de candidatură la Biroul Erasmus;

17 - 21 decembrie 2018: analiza dosarelor de candidatură și selecția candidaților;

Începând cu 22 decembrie 2018: întocmirea dosarelor de mobilitate ale candidaților selectați, prin completarea dosarelor de candidatură cu documentele prezentate la pct. III.

II.1. Criteriile de selecție

Criteriile de selecție se bazează pe rezultatul evaluării dosarului de candidatură, prin:
• identificarea eventualelor contribuții ale stagiului de formare la extinderea și consolidarea relațiilor internaționale ale Universității Transilvania din Brașov, respectiv pregătirea pentru noi proiecte de cooperare;
• analiza rezultatelor așteptate și a impactului potențial al stagiului de formare la nivelul Universității Transilvania din Brașov;
• contribuții anterioare în dezvoltarea relațiilor internaționale în domeniul de formare solicitat;
• se va respecta principiul diversității domeniilor de formare
• rezultatul evaluării din partea șefului structurii (departament/ serviciu/ structură suport) din care candidatul face parte cu privire la oportunitatea realizării stagiului de formare în raport cu poziția deținută în cadrul structurii.

II.2. Procesul de selecție

Procesul de selecție a candidaților se realizează de către Biroul Comitetului de Management Erasmus+ al UTBv și constă în analiza dosarelor de candidatură. Se va ține cont de ordinea înscrierii candidaților până la completarea numărului de locuri alocat conform granturilor obținute pe anul universitar; ceilalți candidați vor rămâne pe lista de rezerve. Mobilitățile se realizează permanent, pe parcursul anului universitar, până la epuizarea fondurilor alocate mobilităților STT prin contractul de finanțare al anului în curs.
În cazul mobilităților de formare efectuate de către cadrele didactice, se va ține cont de faptul că numărul de mobilități efectuate în cursul unui an universitar de către un cadrul didactic este de maxim două (cumulat STA și STT, proiectele instituționale KA103 și KA107).

III. Întocmirea dosarului de mobilitate

Persoanele selectate vor completa dosarul de candidatură, cu următoarele documente, rezultând astfel dosarul de mobilitate:
• copie după pașaport / carte de identitate;
declarație de cofinanțare referitoare la suplimentarea grantului ERASMUS cu fonduri proprii;
• dispoziția de deplasare;
• contractul financiar între Universitatea Transilvania din Brașov și beneficiarul mobilității.

IV. Derularea mobilității

Derularea mobilității constă în următoarele etape:
• eliberarea avansului de deplasare;
• participarea beneficiarului la activitățile stabilite prin programul de lucru, la instituția parteneră.

V. Completarea dosarului de mobilitate la întoarcere

În maxim o săptămână de la întoarcerea din mobilitate, beneficiarul va preda documentele de mobilitate la Biroul Erasmus+, după cum urmează:

 • atestatul de la universitatea gazdă – document care include perioada de desfășurare a mobilității;
 • documentele de transport:
  • - la transportul cu avionul – taloanele de îmbarcare;
  • - la transportul cu automobilul – o declarație în acest sens și bonuri de benzină din perioada deplasării;
 • raportul individual de activitate completat electronic, pe site-ul Agenției Europene Erasmus+;
 • finalizarea decontului;
 • două fotografiidin timpul mobilității, relevante pentru activitatea desfășurată și descrierea semnificației lor (se vor trimite în format electronic, la adresa dpadureanu@unitbv.ro).