Master IFR

Master IFR

Programele de masterat în forma specifică Învățământului cu Frecvență Redusă (IFR) sunt concepute pentru a veni în sprijinul tuturor acelora care doresc să se perfecționeze și să poată exercita concomitent o profesie.

Cererea (semnificativă) pentru o astfel de formă de învățământ vine atât din rândul studenților/absolvenților formei IFR care își doresc o formă de continuare a studiilor de licență, cât și din partea unora dintre studenții/absolvenții formei de învățământ cu frecvență.

Planul de pregătire al programelor de masterat este conceput ținând seama de orientarea generală a învățământului nostru superior.

Conform legii, Instituțiile de învățământ superior pot desfășura programe de studiu oferite prin forma Învățământ cu Frecvență Redusă (IFR), numai pentru acele specializări care au fost autorizate provizoriu sau acreditate la forma de învățământ de zi. Conform Legii 88/1993, republicată în 1999, autorizarea provizorie și acreditarea specializărilor se obține prin hotărâre a Guvernului pe baza raportului CNEAA, avizat de Ministerul Educației și Cercetării.

La Universitatea Transilvania din Brașov, conform Hotărârii Senatului, durata studiilor la forma IFR este la fel ca si  cea prevăzută la forma de învățământ cu frecvență.

Universitatea Transilvania din Brașov organizează la anumite programe de studii și ciclu de MASTER și anume:

Autovehiculul și mediul

Facultatea de Inginerie Mecanică

Durata 2 ani Acreditat OM 4666/03.08.2009 OM 5224/2011

 

Programul de studii: Autovehiculul și Mediul

 Domeniul de studii universitare de master: Ingineria Autovehiculelor

 Forma de învățământ: Învățământ cu Frecvență Redusă                                 

 Durata studiilor: 2 ani;      Număr de credite: 120

 

  Misiunea programului de master Autovehiculul și mediul este de a asigura aprofundarea nivelului de cunoștințe teoretice și practice ale inginerilor absolvenți, cu diplomă de licență, ai programelor de studii din cadrul Universității Transilvania din Brașov acreditate deja, cum sunt: Autovehicule Rutiere, Automotive Engeneering, Inginerie Mecanică, Autovehicule Rutiere-IFR (Ingineria Transporturilor) sau autorizate: Inginerie Mecanică-IFR, precum și altor programe din domeniul științelor inginerești din Universitatea Transilvania din Brașov sau din alte universități din țară.   

 

                 Obiective:
- formarea de deprinderi și competențe de modelare și optimizare a sistemului om-vehicul-drum-mediu în interacțiuni cu mediul înconjurător;
- formarea deprinderilor de concepție/diagnosticare/mentenanță a sistemului traficului rutier și al autovehiculelor, motoarelor și sistemor acestora;
- programul își propune, de asemeni, dezvoltarea aptitudinilor necesare ca bază pregătitoare pentru studiile doctorale.

 

 Disciplinele prevăzute în planul de învățământ vor avea acoperire cu materiale specifice destinate studiului în tehnologie ID.

 

Condiții de admitere conform: https://admitere.unitbv.ro/

                    

Discipline studiate:

Complemente de dinamica autovehiculelor

- Soluții noi de motoare cu ardere internă

- Materiale în industria autovehiculelor

- Concepția autovehiculelor asistată de calculator

- Sisteme informatice și de control la autovehicule

- Controlul și evaluarea poluării generate de autovehicule

- Tehnologii noi pentru fabricarea autovehiculelor

- Proiectarea și planificarea rețelelor de transport urban/Sisteme hidraulice pentru aplicații mobile

- Sisteme de siguranță pasivă/Sisteme de siguranță activă a autovehiculelor

- Logistica sistemelor de transport/Proceduri și echipamente de testare a autovehiculelor și componentelor acestora

- Controlul fluxului de putere și al interacțiunii cu drumul

- Simularea accidentelor de circulație/Tehnologii și management aplicate la autoservice

- Impactul transporturilor rutiere asupra mediului/Diagnosticarea la bord a autovehiculelor

- Optimizarea circulației în rețeaua rutieră/Autovehicule speciale și tractoare

- Metodica evaluării daunelor în asigurări pentru autovehicule/Testarea și omologarea motoarelor

- Activitate de practică și/sau cercetare științifică

Simulare și testare în inginerie mecanică

Facultatea de Inginerie Mecanică 

 Durata 2 ani 

 

Programul de studii: Simulare și Testare în Inginerie Mecanică
Domeniul de studii universitare de master: Inginerie Mecanică
Forma de învățământ: Învățământ cu Frecvență Redusă
Durata studiilor: 2 ani; Număr de credite: 120

 

 Misiunea de bază a programului de studii de master Simulare și Testare în Inginerie Mecanică este de a asigura, pe baza planului de învățământ, perfecționarea nivelului de cunoștințe teoretice și aplicative al inginerilor absolvenți, cu diplomă de licență, ai mai multor programe de studii din domeniul fundamental științe inginerești din cadrul Universității Transilvania din Brașov sau ai altor universități din țară precum: Inginerie Mecanică, Autovehicule Rutiere, Automotive Engineering, Ingineria Transporturilor etc.


               Obiective:

  • formarea de deprinderi și competențe specifice prezentate și în mod detaliat în planul de învățământ;
    - asigură absolvenților o formare multidisciplinară și interdisciplinară, cu orientare spre cercetare în domeniul ingineriei mecanice în general și a diferitelor domenii înrudite cu acesta în particular;
    - face legătura între programele de studiu din domeniul ingineriei mecanice, dezvoltate în cadrul Facultății de Inginerie Mecanică și domeniul de doctorat Inginerie Mecanică în care își desfășoară activitatea conducătorii de doctorat angrenați în desfășurarea orelor cuprinse în planul de învățământ.

Disciplinele prevăzute în planul de învățământ vor avea acoperire cu materiale specifice destinate studiului în tehnologie.

 

Condiții de admitere conform: https://admitere.unitbv.ro/

Discipline studiate:

- Modelare avansată 3D CAD
- Modelare și simulare numerică în ingineria mecanică
- Proiectarea pe baza duratei de viață
- Fenomene de transfer
- Optimizarea proceselor și instalațiilor termice
- Simularea și analiza comportării statice și dinamice a structurilor mecanice
- Analiza vibro-acustică a sistemelor mecanice
- Proiectarea și calculul sistemelor mecanice

 

Perspective după finalizarea studiilor: absolvenții  acestui program de studii de master se pot angaja atât în țară cât și în străinătate în cadrul unor companii care se ocupă de activități de proiectare, dezvoltare și cercetare în domeniul ingineriei mecanice.

Meloterapie

Facultatea de Muzică

Durata 2 ani Acreditat  OMECT 4936/30.07.2008 OM 5224/2011

 

Programul de studii: Meloterapie     

 Domeniul de studii universitare de master: Muzică   

 Forma de învătământ: Învățământ cu Frecvență Redusă                                  

 Durata studiilor: 2 ani;      Număr de credite: 120

Meloterapia se regăsește în oferta educațională a zeci de universități din Europa și întreaga lume. Unic în România, acest master oferă absolventului posibilități multiple de manifestare profesională prin caracterul său interdisciplinar și de abordare a demersului didactic în conformitate cu învățământul contemporan, compatibil cu cerințele educaționale ale Uniunii Europene.
   Meloterapia are ca scop formarea de competențe în domeniul folosirii muzicii ca metoda psihoterapeutică foarte complexă, atât pentru inducerea unor schimbări pozitive în conduita umană, cât și în tratamentul dereglărilor fizice, mentale sau emoționale.
   Meloterapia dă rezultate excelente în îmbunătățirea potențialului intelectual, stimularea inteligenței și a capacității de învățare, dezvoltarea creativității și a imaginației, activarea gândirii și activarea atenției, eliminarea stresului, reducerea anxietății provocate de procedurile medicale, calmarea durerilor, ameliorarea calității vieții bolnavilor, instalarea unui somn de mai bună calitate, ameliorarea stării nou născuților, reducerea depresiei, ameliorarea stării de spirit. Alte arii de interes ale meloterapiei se regăsesc în interacțiunile personale și, ca o consecință, în rezolvarea problemelor de relaționare socială.
   Ocupațiile vizate: meloterapeut în spitale, policlinici, centre de sănătate, hospice, cabinete particulare, școli, carieră didactică, cercetare teoretică, cercetare cu caracter aplicativ în colective mixte.

 

Meloterapia este o formă specifică de psihoterapie în care tratamentul pacientului se realizează prin intermediul muzicii. Meloterapia este un domeniu de specializare cu un foarte larg spectru de informație, având în vedere faptul că reunește valori și cunoștințe din estetică, sonologie, teoria muzicii, armonie, folclor, istoria muzicii, psihologie, psihopatologie, psihoterapie.

 

Condiții de admitere conform: https://admitere.unitbv.ro/


Discipline studiate impuse
 - Introducere în meloterapie
 - Terapie muzicală repertorială
 - Noțiuni de educație muzicală
 - Meloterapia în psihoterapie
 - Terapie complementară prin muzică
 - Acustică  medicală
 - Training de optimizare personală
 - Meloterapie şi medicină
 - Metode alternative de vindecare
 - Sisteme de instrumentație in acustica și meloterapie
 - Evoluție în meloterapie
 - Training de abilitare profesională
 - Efectul Mozart
 - Meloterapia și patologia psihiatrică
 - Etica în meloterapie


Discipline opționale-la alegere, una din cele două
 - Genuri şi stiluri în muzica cultă/ Terapie muzicală – aplicații
 - Managementul stresului și meloterapia/Meloterapie clinică
 - Muzica în educația specială/Persoane cu aptitudini excepționale și muzica

 Limba și literatura română - identitate în multiculturalism

Facultatea de Litere

Durata 2 ani

Acreditat  OM 4666/03.08.2009 OM 5224/2011

 

Programul de studii: Limba și Literatura Română-Identitate în Multiculturalism

 Domeniul de studii universitare de master: Limbă și Literatură   

 Forma de învățământ: Învățământ cu Frecvență Redusă

 Durata studiilor: 2 ani;      Număr de credite: 120

 

Programul Limba și literatura română - identitate în multiculturalism este conceput ca un master de aprofundare în domeniul Limbi și literaturiși se adresează mai ales absolvenților programelor de licență din acest domeniu, propunând un plan de pregătire profesională avansată pentru viitorii profesori de limba si literatura română.

 

   Acest program de masterat în formă specifică IFR este conceput pentru a veni în sprijinul tuturor acelora care doresc să se perfecționeze și să poată exercita concomitent o profesie. Cererea (semnificativă) pentru o astfel de formă de învățământ vine atât din rândul studenților/absolvenților formei ID, care își doresc o formă de continuare a studiilor de licență, cât și din partea unora dintre studenții / absolvenții formei IF.

 

Posibilități de angajare după absolvire:
  - profesor de limba şi literatura română în ciclul liceal;
  - redactor de carte;
  - asistent de cercetare în institute de cercetări lingvistice sau de teorie şi istorie literară;
  - redactor de specialitate în presa scrisă sau audiovizuală;
  - realizator de emisiuni culturale (radio, TV).

 

Condiții de admitere conform: https://admitere.unitbv.ro/

 

Discipline studiate:
- Modernitatea central-europeană în literatură  şi în imaginarul social
- Perspective multiculturale în avangarda europeană
- Curente actuale în lingvistică
- Modele de  analiză în semantică
- Modele de descriere în lingvistică
- Poezia română interbelică şi postbelică
- Critica şi teoria literară românească în context european
- Dinamica normei lingvistice şi literare. Standarde europene
- Modele de analiză stilistică şi Metode de cercetare şi managementul proiectelor în ştiințele umaniste
- Sociolingvistică / Modernismul literar românesc în dinamica fenomenelor europene
- Retorică şi neoretorică / Comunicare religioasă interculturală
- Limbajul profesional în română actuală/Modele teoretice în antropologia culturală
- Modele de semiotică integrativă / Estetica absurdului
- Limbajul publicității / Teorii ale retoricii gestuale
- Principii şi tehnici ale lexicografiei moderne / Literatura onirică.

Cultură și discurs în spațiul anglo-american

Facultatea de Litere

Durata 2 ani Acreditat  OM 4630/11.08.2010

 

 Programul de studii: Cultură și discurs în spațiul anglo-american

 Domeniul de studii universitare de master: Limbă și Literatură   

 Forma de învătământ: Învătământ cu Frecvență Redusă                                  

 Durata studiilor: 2 ani;      Număr de credite: 120

 

 Programul de studii Cultură si discurs în spatiul anglo-american oferă posibilitatea dobândirii de competențe superioare în domeniul culturii, literaturii şi al lingvisticii, dar dezvoltă şi o importantă componentă interdisciplinară prin pachetele de cursuri opționale, ceea ce le va permite absolvenților inserția pe piața muncii şi în alte domenii decât cel didactic.

 

   Competențe dobândite:

  - de analiză şi interpretare a sistemului conceptual şi a modelelor teoretice din domeniul filologiei;
  - de concepere a demersului pedagogic în domeniul limbii şi literaturii engleze la ciclul liceal;
  - de elaborare de materiale didactice auxiliare în domeniul limbii şi literaturii engleze;
  - de cercetare în domeniul ştiințelor limbii şi literaturii, cu accent pe asimilarea coordonatelor fundamentale ale culturii şi tipologiei discursurilor specifice spațiului anglo-american;
  - de relaționare cu partenerii (colegi, elevi, părinți, parteneri din mediul socio-cultural şi economic). 

 

   Posibilități de angajare după absolvire:
  - profesor de limba şi literatura română în ciclul liceal;
  - redactor de carte;
  - asistent de cercetare în institute de cercetări lingvistice sau de teorie şi istorie literară;
  - redactor de specialitate în presa scrisă sau audiovizuală;
  - realizator de emisiuni culturale (radio, TV).

 

Condiții de admitere conform: https://admitere.unitbv.ro/

 

Discipline impuse
  - Literatura feminină anglo-americană
  - Noi tendințe în analiza sociolingvistică
  - Discurs postcolonial
  - Metode de cercetare în ştiințele umaniste
  - Curente în analiza discursului
  - Literatură postcolonială
  - Contradicțiile culturale ale modernității
  - Teorie şi practică în lingvistica aplicată
  - Proză contemporană anglo-americană
  - Identitate culturală şi lingvistică
  - Discurs identitar de gen
  - Variante teritoriale ale limbii engleze
  - Managementul proiectelor în ştiințele umanisteDiscipline optionale
  - Diferențe culturale în comunicarea non-verbală/ Tendințe în critica literară anglo-americană
  - Retorică şi neoretorică/ Introducere în sistemul mass-media
  - Cultură populară anglo-americană/ Discursul presei anglo-americane
  - Modele teoretice în antropologia culturală/ Limbajul profesional
  - Cultură vizuală americană/ Atelier critic de literatură americană modernă
  - Limbajul publicității/ Teorii ale retoricii gestuale