Licență IFR

Licență IFR

Forma de învățământ cu frecvență redusă (IFR) reprezintă o formă de organizare a proceselor didactice caracterizată prin activități de predare/învățare/evaluare, dedicate pregătirii aplicative, programate în mod compact sau periodic, care presupune atât întâlnirea nemijlocită, în spațiul universitar, a studenților cu cadrele didactice, cât și utilizarea unor mijloace de pregătire specifice ID (materiale didactice în tehnologie ID, activități didactice/de tutorat pe platforma eLearning ID-IFR).

Activități didactice specifice IFR:
- activități de seminar (S), însumând, prin activități didactice directe (S) și prin activități de evaluare pe parcurs (TC), numărul orelor de seminar prevăzute la forma de învățământ cu frecvență (IF);
- activități aplicative asistate (AA), cu același număr de ore de laborator (L) și/sau de proiect (P) și/sau alte activități față în față prevăzute la forma IF.

Prezența la activitățile de tip S și AA este obligatorie.

Autovehicule Rutiere

Facultatea de Inginerie Mecanică

Durata 4 ani  Acreditat HG 158/29.03.2018

 

 Programul de studii: Autovehicule Rutiere     

 Forma de învățământ: Învățământ cu Frecvență Redusă                          

 Durata studiilor: 4 ani;      Număr de credite: 240

 

Specializarea Autovehicule rutiere se adresează tuturor absolvenților de liceu, în primul rând celor care doresc să se formeze sau să se perfecționeze profesional în domeniul autovehiculelor rutiere, fără ca pentru aceasta să fie necesară întreruperea activităților lor social-profesionale.

 

Obiective : formarea specialistului de tip inginer, cu studii de licență în domeniul ingineria autovehiculelor, bine pregătit pentru adaptarea în mediul economic intern și extern, cu cunoștințe temeinice în domenii inginerești de proiectare, analiză și rezolvare a problemelor științelor inginerești.

 

Perspectiva locurilor de muncă pentru absolvenți
- diagnosticare și service auto; 
- reparații și întreținere autovehicule; 
- unități de transport; 
- consultanță și expertize tehnice; 
- consultanță în probleme de trafic; 
- reprezentanță comercială și de consultanță tehnică; 
- consultanță privind impactul automobilului asupra mediului.

 

Condiții de admitere conform: https://admitere.unitbv.ro/

 

Tematica disciplinelor de studiu
  - Soluțiile tehnice aplicate în construcția autovehiculelor; 
  - Soluțiile tehnice aplicate în construcția motoarelor; 
  - Sistemele de propulsie neconvenționale care se pregătesc pentru introducerea în producția de masă; 
  - Tehnologiile și materialele speciale utilizate în construcția autovehiculelor; 
  - Echipamente pentru autovehicule speciale; 
  - Sisteme de transport rutier; 
  - Managementul traficului rutier; 
  - Securitatea rutieră în transporturi; 
  - Dinamica accidentelor de circulație; 
  - Managementul unităților auto-service.

Inginerie Mecanică

Facultatea de Inginerie Mecanică

Durata 4 ani  Acreditat HG 299/9.04.2020

 

Programul de studii: Inginerie Mecanică     

 Forma de învățământ: Învățământ cu Frecvență Redusă                          

 Durata studiilor: 4 ani;      Număr de credite: 240

 

   Obiectivul general este acela de a forma ingineri cu abilități și competențe în domeniul proiectării, executării și testării structurilor mecanice deformabile, având o bază formativă multidisciplinară.

 

Competențele specifice dezvoltate sunt legate de procedurile și mijloacele moderne ale proiectării asistate de calculator, bazate pe cele mai noi teorii și metode legate de modelarea și comportarea materialelor și structurilor mecanice deformabile la solicitări statice și dinamice, structuri realizate din materiale metalice, nemetalice, lemn, compozite etc.

 

Competențe profesionale:
  - Identificarea, definirea, utilizarea noțiunilor din științele fundamentale specifice domeniului ingineriei
  - Utilizarea principiilor și instrumentelor grafice pentru descrierea și proiectarea sistemelor și proceselor mecanice
  - Alegerea, instalarea, exploatarea și mentenanța sistemelor din domeniul ingineriei mecanice
  - Aplicarea metodelor de proiectare, analiză și testare a elementelor și sistemelor mecanice
  - Interpretarea și fundamentarea pe criterii tehnologice, funcționale și economice a soluțiilor sistemelor mecanice
  - Implementarea și coordonarea sistemului de management al calității

 

Condiții de admitere conform: https://admitere.unitbv.ro/

 

Discipline studiate:

- Algebră lineară și geometrie analitică și diferențială
- Geometrie descriptivă, Analiză matematică
- Știința și ingineria materialelor
- Tehnici de documentare și comunicare
- Desen tehnic și infografică
- Mecanică, Electronică aplicată
- Electrotehnică și mașini electrice
- Rezistența  materialelor, Mecanica ruperii
- Metode numerice
- Mecanica fluidelor și mașini hidraulice
- Mecanisme, Organe de mașini
- Toleranțe și control dimensional
- Termotehnică și mașini termice
- Mașini unelte și prelucrări prin așchiere
- Actionări hidraulice și pneumatice
- Metode experimentale în Inginerie Mecanică
- Metoda elementelor finite
- Oboseala structurilor mecanice
- Mecanica materialelor compozite
- Proiectarea structurilor și sistemelor mecanice
- Optimizarea structurală asistată de calculator
- Metoda elementelor finite
- Acustică tehnică, Vibrații
- Elemente avansate de rezistența materialelor
- Diagnosticarea vibroacustică a structurilor mecanice
- Dinamica mașinilor și structurilor mecanice
- Fiabilitatea structurilor mecanice

Educație Fizică și Sportivă

Facultatea de Educație Fizică și Sporturi Montane

Durata 3 ani  Acreditat 299/9.04.2020

 

Programul de studii: Educație Fizică și Sportivă     

 Forma de învățământ: Învățământ cu Frecvență Redusă                          

 Durata studiilor: 3 ani;      Număr de credite: 180

 

Misiunea de bază a programului de studiu Educație Fizică şi Sportivă este de a asigura şi dezvolta resursele şi instrumentele necesare derulării proceselor de educație şi de cercetare ştiințifică la înalte standarde de calitate, necesare asigurării competitivității absolvenților în spațiul european.

 

Programul de studiu Educație Fizică şi Sportivă este centrat pe formarea cadrelor didactice de specialitate, abilitate cu capacități şi competențe pe direcția proiectării, conducerii şi evaluării actului de predare-învățare la nivelul învățământului primar şi secundar de educație fizică şi sportivă, iar în mod secundar, oferă posibilitatea implicării absolvenților într-o gamă variată de activități conexe domeniului educației fizice şi sportului (expert, consilier - condiție fizică, instructor sportiv, monitor de timp liber, funcționar de stat şi funcționar public).

 

       Competențe transversale:

   - Organizarea de activități de educație fizică și sportivă pentru persoane de diferite vârste și niveluri de pregătire în condiții de asistență calificată, cu respectarea normelor de etică și deontologie profesională. 

   - Îndeplinirea în condiții de eficiență și eficacitate a sarcinilor de lucru pentru organizarea și desfășurarea activităților sportive.

 

Condiții de admitere conform: https://admitere.unitbv.ro/

 

Discipline obligatorii studiate

- Musculație
- Practica şi metodica activităților motrice – pe grupe de vârstă
- Activități de timp liber
- Jocuri de mişcare
- Comunicare şi integrare socială prin activități specifice
- Didactica sportului adaptat
- Tehnici specifice de predare în EFS
- Metodologia optimizării condiției fizice
- Expresie corporală şi comunicare motrică
- Psihopedagogia EFS
- Informatică aplicată în EFS
- Metodica educației fizice şi sportului
- Metodica disciplinelor sportive atletice, gimnice, jocuri de echipa: baschet, volei
- Anatomie şi biomecanică
- Kinesiologie
- Fiziologie
- Polivalență sportivă: atletism, gimnastică de bază şi acrobatică, fotbal, handbal, natație, sporturi montane – schi alpin, combat – autoapărare
- Educație pentru sănătate şi prim ajutor

Sport și performanță motrică

Facultatea de Educație Fizică și Sporturi Montane

Durata 3 ani   Acreditat HG 299/9.04.2020

 

Programul de studii: Sport și Performanță Motrică   

 Forma de învățământ: Învățământ cu Frecvență Redusă

 Durata studiilor: 3 ani;      Număr de credite: 18

 

Misiunea programului de studii Sport și performanță motrică este de a asigura pregătirea oricăror absolvenți de liceu, în primul rând, a celor care doresc să desfășoare activități sportive și administrative la nivel de antrenor, instructor sportiv, expert, manager sportiv, consilier pe probleme sportive, monitor de timp liber, funcționar de stat și funcționar public etc.

 

    Competențe profesionale:
  - capacitatea de a se exprima motric la un nivel compatibil cu cerințele profesionale ulterioare și de a conștientiza parametrii de mișcare și efort realizat
  - cunoașterea componențelor procesului instructiv-educativ de educație fizică și sportivă, precum și a factorilor antrenamentului sportiv.

 

   Competențe transversale:

  - organizarea de evenimente specifice sportului pentru persoane de diferite vârste și niveluri de pregătire în condiții de asistență calificată, cu respectarea normelor de etică și deontologie profesională

  - îndeplinirea în condiții de eficiență și eficacitate a sarcinilor de lucru în procesul de selecție/de pregătire/competiție

  - autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserției și adaptabilității la cerințele pieței muncii, potrivit propriului proiect de dezvoltare personală.

 

Condiții de admitere conform: https://admitere.unitbv.ro/

 

Discipline obligatorii studiate 
- Musculație
- Psihologia sportului
- Fiziologia efortului
- Metodica dezvoltării calităților motrice de bază
- Metodica antrenamentului pe ramuri de sport
- Teoria educației fizice şi sportului
- Bazele generale ale antrenamentului sportiv
- Metodologia cercetării ştiințifice în EFS
- Expresie corporală şi comunicare motrică
- Psihopedagogia EFS
- Informatică aplicată în EFS
- Metodica disciplinelor sportive atletice, gimnice, jocuri de echipa: baschet, volei
- Anatomie şi biomecanică
- Kinetologie
- Fiziologie
- Polivalență sportivă : atletism, gimnastică de bază şi acrobatică, fotbal, handbal, natație, sporturi montane-schi alpin, combat-autoapărare
- Istoria educației fizice
- Educație pentru sănătate şi prim ajutor
- Limba engleză
- Limba franceză

 Facultatea de Drept

Durata 4 ani   Acreditat HG 299/9.04.2020

 

Programul de studii: Drept     

 Forma de învățământ: Învățământ cu Frecvență Redusă                          

 Durata studiilor: 4 ani;      Număr de credite: 240

 

Misiunea programului de studii Drept constă în formarea inițială și continuă de nivel superior a specialiștilor în domeniul juridic, asigurând acestora calificări profesionale competitive pe piața muncii, precum și în dezvoltarea activității de cercetare științifică și valorificarea rezultatelor acesteia. Această misiune vizează nu doar pregătirea profesională de specialitate a studenților, ci și dezvoltarea nivelului cultural-științific al acestora.

 

Abilități profesionale:
- cultură juridică solidă
- capacitatea de interpretare și aplicare a normelor juridice în diversele domenii de reglementare ale vieții sociale
- dezvoltarea aptitudinilor și competențelor specifice activității juridice
- asimilarea și utilizarea limbajului de specialitate
- competență profesională, centrată pe permanenta relaționare a competențelor teoretice și aplicativ-practice, precum și pe cercetare științifică
- responsabilitate crescută în privința executării atribuțiilor specifice postului, precum și în privința interpretării și aplicării obiective a legislației

 

Condiții de admitere conform: https://admitere.unitbv.ro/

 

Discipline studiate:
  - Teoria generală a dreptului
  - Drept civil, Drept penal
  - Drept constituțional și instituții politice
  - Drept procesual civil
  - Drept procesual penal
  - Drept comunitar
  - Drept administrativ
  - Drept comercial
  - Dreptul comerțului internațional
  - Dreptul familiei, Drept roman
  - Drept internațional public
  - Drept internațional privat
  - Protecția juridică a drepturilor omului
  - Dreptul muncii și protecției sociale
  - Legislația mediului, Legislație rutieră
  - Legislația crimei organizate
  - Drept penal comunitar
  - Drept execuțional penal
  - Dreptul european al concurenței
  - Dreptul concurenței, Drept fiscal și vamal
  - Contencios constituțional
  - Arbitraj comercial, Dreptul transporturilor
  - Medicină legală, Criminologie, Criminalistică etc

Ingineria Prelucrării Lemnului

Facultatea de Ingineria Lemnului

Durata 4 ani  Acreditat HG 299/9.04.2020

 

Programul de studii: Ingineria Prelucrării Lemnului     

 Forma de învățământ: Învățământ cu Frecvență Redusă                          

 Durata studiilor: 4 ani;      Număr de credite: 240

 

Unica facultate de profil din țară, Facultatea de Ingineria Lemnului este cunoscută și apreciată atât în țară cât și peste hotare. Cursurile facultății au fost urmate de-a lungul timpului de tineri din toată lumea, diplomele obținute fiind recunoscute, pe bază de acorduri internaționale, în aproape toate țările lumii. 
   Obiectivul general al programului de studii îl reprezintă formarea de specialiști în domeniul ingineriei forestiere având cunoștințe în prelucrarea lemnului și proiectarea tehnologiilor produselor din lemn. Competențe dobândite:
  - Proiectarea și fabricarea de mobilă și din lemn
  - Organizarea tehnologică
  - Testarea de produse
  - Cercetarea fundamentală și aplicativă în domeniul tehnologiilor de prelucrare și finisare a lemnului
  - Asigurarea de soft-uri pentru programarea și urmărirea fabricației, optimizarea tehnologică a prelucrării lemnului, conceperea de linii de fabricație sau mașini-unelte, utilaje și instalații pentru industria lemnului
  - Abordarea oricăror activități din domeniul industriei lemnului

 

Condiții de admitere conform: https://admitere.unitbv.ro/

 

Discipline studiate:
- Anatomia lemnului
- Chimia lemnului
- Bazele prod. lemn. și prot. mediului
- Matematici speciale
- Programarea calculatoarelor și limbaje de programare în IL
- Rezistența materialelor în IL
- Fizica și mecanica lemnului
- Toleranțe și control dimensional în IL
- Materiale tehnologice în IL
- Termotehnică
- Organe de mașini
- Structuri din lemn pentru mobilă
- Protecția lemnului
- Automatizări în IL
- Proiectare parametrizată în IL
- Mobila
- Produse finite din lemn
- Materiale compozite
- Management în IL
- Programarea, lansarea și urmărirea fabricației
- Tehnologia mobilierului tapițat
- Tehnologii neconvenționale
- Proiectarea tehnologică pe calculator