Licență ID

Licență ID

Forma de învățământ la distanță (ID) permite cursanților să studieze individual și să desfășoare activități de învățământ în grup. Studiul individual este facilitat de materialele didactice elaborate în tehnologie ID, puse la dispoziție studenților în format electronic (pe platforma eLearning).

Activități didactice specifice ID:
- activități de tutoriat (AT) – întâlniri față în față (desfășurate în weekend);
- activități de evaluare pe parcurs (TC) – constituite din teme de control (activități desfășurate pe platforma eLearning ID-IFR, în funcție de specificul disciplinei);
- activități aplicative asistate (AA), unde este cazul – echivalentul orelor de laborator, proiect sau practică de la forma de învățământ cu frecvență (IF).

La fiecare disciplină se programează semestrial cel puțin două activități tutoriale (AT), desfășurate prin întâlniri directe (față în față). Prezența la activitățile AT este recomandabilă, dar este obligatorie la activitățile de tip AA.
La această formă de învățământ se pot înscrie și persoane care locuiesc/lucrează în străinătate, dar prezența la activitățile de tip AA și în sesiune, la examenele desfășurate față în față, este obligatorie.

Programele de studii de licență ID oferite de Universitatea Transilvania din Brașov:

Limba și Literatura Română și o limbă și Literatură Străină (Engleză, Franceză)
Facultatea de Litere
Durata 3 ani
Acreditat HG 299/9.04.2020

 

Programul de studii: Limba și Literatura Română - O Limbă și Literatură modernă (engleză/franceză)
 Forma de învățământ: Învățământ la distanță                                 
 Durata studiilor: 3 ani
Număr de credite: 180

 

Programul de studii: Limba și literatura română - o limbă și literatură modernă (engleză/franceză)
pregătește profesori de limbi și literaturi pentru învățământul secundar, asistenți de cercetare și consilieri în domeniul filologiei, traducători în companii naționale și multinaționale, referenți de specialitate în domeniul limbii și literaturii, secretari literari, editori, redactori de carte, funcționari de stat și funcționari publici.

 

Competențe dezvoltate:
- de utilizare adecvată a conceptelor fundamentale în studiul lingvisticii generale, al teoriei literaturii şi al literaturii universale şi comparate; 
- de utilizare eficientă a instrumentelor de analiză implicate de diversele ramuri ale domeniului filologic; 
- de perfecționare pedagogică în domeniul predării limbii şi literaturii române/engleze/franceze la ciclul gimnazial/liceal; 
- de elaborare de materiale didactice auxiliare (manuale, ghiduri practice, fişe de lucru etc.) în domeniul limbii şi literaturii române/engleze/franceze;  
- de relaționare cu partenerii (colegi, elevi, părinți, parteneri din mediul socio-cultural şi economic al comunității).

Condiții de admitere conform: https://admitere.unitbv.ro/

 

Discipline studiate:
- Teoria literaturii, Lingvistică generală
   - Literatura română, Folclor
   - Limba română contemporană
   - CPR–Tehnici de exprimare orală și scrisă în lb. sursă 
   - Literatura engleză – Curente critice și Civilizație britanică, Literatura medievală şi renascentistă, Realism şi romantism, Lit. postbelică, Lit. mod. timpurie, Lit. modernă
   - Limba engleză contemporană – Fonetică, Lexicologie, Morfosintaxă, Sintaxă, Pragmatică
   - CPE: Scriere creatoare, Structuri gramaticale, Lexic
   - CPE: Tehnici de comunicare orală
   - Dialectologie şi lingvistică romanică
   - CPE: Interpretări de texte, Redactări de texte
   - CPE: Strategii de comunicare profesională
   - Teoria culturii, Studii culturale
   - CPE: Traduceri specializate
   - CPE: Discurs academic, Engleza pentru specialişti
   - Literatura Franceză – secolul XIX, secolul XX
   - Limba franceză contemporană (Lexicologie, Morfologie, Sintaxă, Semantică)
   - Curs practic franceză (Comunicare scrisă şi orală, Fonetică şi vocabular, Civilizație franceză)
   - CPF: Redactare de texte, Gramatică conativă 
   - CPF: Acte de limbaj, Literatura francofonă

Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
Facultatea de Psihologie și Științele Educației
Durata 3 ani
Acreditat HG 299/9.04.2020

 

Programul de studii: Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
Forma de învățământ: Învățământ la distanță
Durata studiilor: 3 ani
Număr de credite: 180

 

Programul de studii Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar  se adresează tuturor absolvenților de liceu, indiferent de profilul acestuia.

 

Obiectivul general al programului de studii este dezvoltarea competențelor de bază pentru profilul specialistului în stiințe ale educației și a unei personalități profesionale active și autonome capabilă de autodezvoltare și autodevenire.

Condiții de admitere conform: https://admitere.unitbv.ro/

 

DISCIPLINE OBLIGATORII STUDIATE
- Psihologie generală
- Introducere în pedagogie și teoria curriculum-ului
- Psihologia copilului și educației
- Comunicare și educație
- Matematică; Logică
- Metodica predării matematicii
- Literatura română și literatura pentru copii
- Metodica predării limbii și literaturii române
- Limba română contemporană
- Limbă străină, Educație fizică
- Introducere în pedagogie și teoria curriculum-ului
- Teoria și metodologia instruirii
- Teoria și practica evaluării
- Teoria educației
- Științe și metodica predării științelor
- Desen, caligrafie și metodică
- Metodica educației fizice
- Educație civică și metodică
- Istorie și metodică
- Geografie și metodică
- Practică de specialitate
- Consiliere psihopedagogică
- Pedagogie preșcolară
- Metodologia cercetării în psihopedagogie
- Doctrine și orientări pedagogice
- Psihopedagogie specială
- Istorie și metodică
- Geografie și metodică
- Metodica lucrului manual
- Deprinderi de joc și de mișcare
- Sociologia educației
- Informatica și instruire asistată de calculator

 

DISCIPLINE OPȚIONALE STUDIATE
 - Tehnici de muncă intelectuală 
 - Politici educaționale 
 - Psihopedagogia creativității 
 - Pedagogii alternative 
 - Arta pedagogică 
 - Legislație și drepturile copilului

Psihologie

Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Durata 3 ani   Acreditat HG 299/9.04.2020

 

 Programul de studii: Psihologie              

 Forma de învățământ: Învățământ la distanță                                                

 Durata studiilor: 3 ani;      Număr de credite: 180

Programul de studii în specializarea Psihologie, ciclul licență, pregătește specialiști pentru principalele domenii aplicative ale profesiei de psiholog:consiliere școlară și educațională, psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie, psihologia muncii și organizațională, psihologia transporturilor.

 

Perspective după finalizarea studiilor: 
- Diploma de licență în psihologie conferă dreptul de a lucra ca psiholog practicant în supervizare în școli, firme sau instituții, cabinete psihologice, societăți civile profesionale. 
- Absolvenții se pot angaja în servicii de resurse umane sau în alte posturi care solicită competențe în domeniul psihologic.
- Dobândirea dreptului de liberă practică în psihologie se face prin completarea ulterioară a formării profesionale prin:
- Continuarea studiilor la ciclul master - la universități din țară sau din străinătate.
- Specializarea prin formare profesională organizată la școlile de psihoterapie sau de alte organisme profesionale.

 

În paralel cu studiile de psihologie, studenții pot urma cursurile Modulului pedagogic - ciclul I, finalizat cu un certificat care permite angajarea în posturi din sistemul de învățământ.

 

Condiții de admitere conform: https://admitere.unitbv.ro/

 

  Discipline obligatorii:

     - Fundamentele psihologiei,
     - Psihologia vârstelor,
     - Metodologia cercetării,
     - Psihologie experimentală,
     - Statistică,
     - Psihologia personalității,
     - Psihologie educațională,
     - Psihologia muncii,
     - Psihologie organizațională,
     - Psihopatologie,
     - Psihoterapie,
     - Neuropsihologie,
     - Psihologie cognitivă,
     - Psihopedagogia creativitătii,     
     - Psihologie judiciară.

 

  Discipline opționale:

     - Psihologia devianței,
     - Psihanaliza,
     - Psihologia creativității,
     - Deontologie,
     - Psihologia familiei,
     - Psihologia sănătății, 
     - Introducere în logopedie.

Informatică

Facultatea de Matematică și Informatică

 

Durata 3 ani   Acreditat HG 299/9.04.2020

 

Programul de studii: Informatică              

 Forma de învățământ: Învățământ la distanță                                              

 Durata studiilor: 3 ani;      Număr de credite: 180

 

Programul de studii Informatică se adresează absolvenților de liceu, care doresc să desfășoare activități în domeniul informaticii și pregătește următoarele tipuri de specialiști:
      - Programator,
      - Specialist în ingineria sistemelor soft,
      - Administrator de rețele şi baze de date,
      - Cadru didactic pentru învățământul preuniversitar şi universitar,
      - Administrator de platforme educaționale.

 

    Prin orientările actuale spre cercetare şi spre eficientizarea procesului de învățare, acest program de studii are ca obiectiv central transferul interdisciplinar de competențe în decursul ciclului de trei ani şi mai ales continuarea şi aprofundarea studiilor, formarea intelectuală şi profesională ce susțin implicit sporirea şanselor de angajare în domenii de interes larg (programare, administrare de rețele de calculatoare, învățământ etc).

 

   Programul este compatibil cu structurile europene în domeniu, fiind în armonie cu planurile de învățămînt ale unor universități importante din țările dezvoltate.

 

Condiții de admitere conform: https://admitere.unitbv.ro/

 

DISCIPLINE OBLIGATORII DE SPECIALITATE: 

- Algoritmică și programare;

- Sisteme de operare;

- Metode evoluate de programare;

- Structuri și baze de date;

- Inteligență artificială;

- Rețele de calculatoare;

- Sisteme integrate de proiectare în programare;

- Arhitectura și organizarea calculatoarelor;

- Informatică de gestiune;

- Ingineria softului;

- Sisteme dinamice;

- Fundamentele algebrice ale informaticii;

- Logica computațională;

- Programare orientată pe obiecte;

- Tehnici de compilare;

- Tehnologii web;

- Medii vizuale de programare;

- Programare distribuită;

- Cercetări operaționale.

 

DISCIPLINE OPȚIONALE: 

- Programare sub Linux;

- Tehnici multimedia; 

- Dezvoltarea aplicațiilor web cu PHP și Smarty.

Inginerie Economică Industrială

Facultatea de Inginerie Tehnologică și Management Industrial

Durata 4 ani   Acreditat HG 299/9.04.2020

 

Programul de studii: Inginerie Economică Industrială            

 Forma de învățământ: Învățământ la distanță                                              

 Durata studiilor: 4 ani;      Număr de credite: 240

 

- Dacă aveți un caracter puternic și sunteți hotărât să deveniți o persoană independentă vă propunem programul de studiu Inginerie Economică Industrială.
- Se asigură pregătirea absolvenților de liceu, în primul rând, a celor care doresc să desfășoare activități tehnice (inginer) și economice la cel mai înalt nivel, fără ca pentru această pregătire să fie necesară întreruperea activităților lor socio-profesionale.
- Oferta noastră se adresează în principal celor ce au un loc de muncă pentru care vor să dobândească o calificare adecvată.

 

Metode de instruire noi:

- instruire formativă, realizată cu ajutorul materialelor de studiu primite individual de fiecare student (sunt dezvoltate aptitudinile studenților în rezolvarea problemelor practice, tehnico - economice). Materialele rămân ca îndrumare, utile în activitatea profesională;
- au fost excluse informațiile depășite și demonstrațiile dificile, dar sunt permanente testele de autoevaluare care dau posibilitatea studentului să aprecieze corect stadiul de pregătire și chiar calificativul pe care îl va obține la examen;
- instruire asistată de calculator (disciplinele conțin capitole care tratează aplicațiile calculatoarelor);
- instruire interactivă cu accent pe mijloacele multimedia (instruire cu frecvență redusă, la distanță, asistată de calculator, prin utilizarea platformei eLearning și e-mail etc.)

 

Condiții de admitere conform: https://admitere.unitbv.ro/

 

CUNOȘTINȚE ACUMULATE ÎN TIMPUL STUDIILOR:

 - Economie
 - Drept și legislația muncii
 - Statistică economică
 - Finanțe, Contabilitate
 - Marketing, Negocieri
 - Managementul resurselor umane
 - Bazele utilizării calculatoarelor
 - Programare și prelucrarea datelor
 - Procesare texte și calcul tabelar
 - Baze de date, Desen tehnic
 - Editarea documentației tehnice
 - Organe de mașini, Mecanică
 - Materiale industriale, Rezistența materialelor
 - Utilaje și echipamente de fabricație
 - Asigurarea calității, Dezvoltare durabilă
 - Bazele sistemelor de producție

 

Domenii de competență profesională pentru absolvenți:

  - managementul societăților comerciale,
  - marketing, investiții, resurse umane,
  - burse de mărfuri și de valori,
  - organizarea sistemelor de producție,
  - gestionarea dotărilor și materialelor,
  - asigurarea condițiilor impuse de eco-industrie.

Contabilitate și informatică de gestiune

Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor

Durata 3 ani   Acreditat HG 299/9.04.2020

 

Programul de studii: Contabilitate și Informatică de Gestiune     

 Forma de învățământ: Învățământ la distanță                                                

 Durata studiilor: 3 ani;      Număr de credite: 180

 

Misiunea :

Programul de studii Contabilitate şi Informatică de Gestiune  îşi propune să formeze specialişti în domeniul financiar-contabil, capabili să evolueze cu succes la nivel de execuție în cadrul instituțiilor financiare publice şiprivate, societăților de asigurări, administrațiilor publice, băncilor, instituțiilor financiare non-bancare şi al agenților economici privați.

 

Abilități profesionale
În urma parcurgerii disciplinelor programului de studiu, studenții pot utiliza instrumentele şi tehnicile dobândite pentru a-şi îndeplini sarcinile specifice domeniului financiar-contabil care îi revin din fişa postului:
  - contabilizarea operațiunilor economico–financiare
  - negocierea şi asigurarea finanțării activității
  - administrarea încasărilor şi a plăților
  - administrarea impozitelor şi taxelor
  - selecția proiectelor de investiții etc.

 

Condiții de admitere conform: https://admitere.unitbv.ro/

 

Discipline studiate

- Bazele contabilității, 
- Contabilitate financiară, 
- Contabilitate de Gestiune,
- Contabilitate consolidată, 
- Contabilitate aprofundată, 
- Contabilitatea instituțiilor de credit;
- Bazele informaticii economice, 
- Baze de date şi limbaje de programare,
- Programarea calculatoarelor, 
- Pachete de programe de contabilitate, 
- Analiza şi proiectarea sistemelor informatice,
- Sisteme informatice de asistare a deciziilor;
- Gestiune financiară, 
- Fiscalitate, 
- Analiză economico – financiară, 
- Finanțele firmei, 
- Audit, 
- Control financiar, 
- Evaluarea întreprinderii.

Management

Facultatea de ȘtiințeEconomice și Administrarea Afacerilor

Durata 3 ani   Acreditat HG 299/9.04.2020

 

Programul de studii: Management     

 Forma de învățământ: Învățământ la distanță                                                

 Durata studiilor: 3 ani;      Număr de credite: 180

 

Misiunea :

Programul de studii Management își propune să formeze specialiști în domeniul managementului organizațiilor, capabili să evolueze cu succes la nivel de execuție în cadrul întreprinderilor publice și private, societăților de asigurări, administrațiilor publice, băncilor, instituțiilor financiare non-bancare și al agenților economici privați.

 

Abilități profesionale

- Utilizarea instrumentelor și tehnicilor dobândite pentru a-și îndeplini sarcinile specifice domeniului managerial care îi revin din fișa postului (gestiunea resurselor materiale, umane şi financiare ale unităților economice, etc.);

- Capacitatea de a efectua/executa operațiuni şi activități de control şi evaluare;

- Elaborarea situațiilor şi a rapoartelor financiare ale organizațiilor economice în raport cu instituțiile administrației de stat;

- Utilizarea echipamentelor informatice pentru executarea lucrărilor specifice din domeniul managementului întreprinderilor.

 

Condiții de admitere conform: https://admitere.unitbv.ro/

   

Discipline studiate

      - Finanțe publice, Monedă și credit,
      - Contabilitate, Managementul costurilor,
      - Burse de mărfuri și valori,
      - Economia întreprinderii
      - Finanțele întreprinderii,
      - Statistică economică,
      - Investiții, recuperarea și finanțarea lor,
      - Managementul sistemelor informatice,
      - Managementul producției, Logistică,
      - Management financiar, Management strategic,
      - Managementul crizelor,
      - Managementul afacerilor,
      - Managementul resurselor umane,
      - Analiza activității economice a firmei,
      - Analiza financiară a firmei,
      - Marketing, Cercetări de marketing,
      - Etică în afaceri,
      - Comportament organizațional,
      - Drept comercial, 
      - Economie europeană, 
      - Competitivitate și globalizare.

Afaceri internaționale

Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor

Durata 3 ani   Acreditat HG 299/9.04.2020

 

Programul de studii: Afaceri Internaționale     

 Forma de învățământ: Învățământ la distanță                                                

 Durata studiilor: 3 ani;      Număr de credite: 180

 

Programul de studii Afaceri Intermaționale  își propune să formeze specialiști în domeniul afacerilor internaționale, capabili să lucreze în cadrul instituțiilor publice și private, societăților de asigurări, băncilor, instituțiilor financiare non-bancare și agenților economici privați în colaborările lor instituționale.

 

Competențe profesionale: 
  - cunoașterea, înțelegerea și utilizarea conceptelor, metodelor și tehnicilor de comercializare pe piețele internaționale, precum și de plăți și invesțiii internaționale în contextul economiei globale și al afacerilor europene  
  - cunoașterea și înțelegerea negocierii internaționale și acordarea de asistență în fundamentarea poziției negociatorului în procesul de negociere comercială internațională
   - comunicarea profesională de afaceri în două limbi de circulație internațională 
   - competențe specifice gestionării, promovării relațiilor internaționale în cadrul instituțiilor și organizațiilor românești și al celor internaționale 
   - capacitatea de a dezvolta studii de oportunitate în contextul mediului economic internațional pentru fundamentarea de politici publice în domeniul relațiilor economice internaționale și al afacerilor europene

 

Condiții de admitere conform: https://admitere.unitbv.ro/

 

  Discipline studiate:

       - Microeconomie 
       - Matematică aplicată în economie
       - Informatică economică
       - Economie mondială 
       - Dreptul afacerilor
       - Macroeconomie, Statistică
       - Bazele contabilității
       - Geografie economică mondială
       - Management general
       - Contabilitate de gestiune
       - Finanțe generale, Econometrie
       - Tehnologia informației
       - Drept comercial internațional
       - Negociere comercială iternaționala
       - Comerț internațional și politici comerciale
       - Expertiza mărfurilor import-export
       - Tehnica operațiunilor comerț exterior
       - Marketing internațional 
       - Burse internaționale de mărfuri 
       - Cercetări de marketing 
       - Plăți şi finanțări internaționale 
       - Investiții internaționale 
       - Corespondență internațională
       - Relații financiar-monetare internaționale
       - Integrare şi organizații internaționale 
       - Transporturi şi asigurări internaționale 
       - Economie europeană 
       - Turism internațional 
       - Competitivitate şi globalizare 
       - Conjunctură economică internațională

Finanțe și Bănci

Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor

Durata 3 ani   Acreditat CNEAA 1751/15.07.2005 HG 493/22.07.2013

 

Programul de studii: Finanțe și Bănci     

 Forma de învățământ: Învățământ la distanță                                                

 Durata studiilor: 3 ani;      Număr de credite: 180

 

  Programul de studii Finanțe și Bănci își propune să formeze specialiști în domeniul financiar-bancar, capabili să evolueze cu succes la nivel de execuție în cadrul instituțiilor financiare publice și private, societăților de asigurări, administrațiilor publice, băncilor, instituțiilor financiare non-bancare și al agenților economici privați.

 

     Misiunea de bază este de a asigura și dezvolta resursele și instrumentele necesare derulării proceselor de educație și de cercetare științifică la înalte standarde de calitate, necesare asigurării competitivității absolvenților în spațiul europen.

 

      În urma parcurgerii programului de studii, studenții vor dobândi un set de cunoștințe, abilități și competențe specifice domeniului financiar-bancar, care le vor permite să se angajeze pe funcții de execuție in cadrul instituțiilor financiare publice și private, al administrațiilor publice, agenților economici privați, să continue și să aprofundeze studiile în cadrul programelor de master din domeniul financiar-bancar, sau să-și valorifice aceste capacități în cadrul unor afaceri pe cont propriu.

 

Condiții de admitere conform: https://admitere.unitbv.ro/

 

Discipline studiate

       - Monedă și credit
       - Operațiunile instituțiilor de credit
       - Produse și servicii bancare
       - Contabilitatea instituțiilor de credit
       - Gestiune financiară
       - Finanțele intreprinderii
       - Piețe de capital
       - Investiții directe și finanțarea lor
       - Relații financiar-monetare internaționale
       - Prețuri și concurență
       - Analiza activității economice a firmei
       - Analiza financiară a firmei
       - Evaluarea întreprinderii
       - Contabilitate de gestiune
       - Microeconomie
       - Macroeconomie
       - Finanțe publice
       - Fiscalitate
       - Buget de stat și trezorerie
       - Gestiunea financiară a instituțiilor publice

Marketing

Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor

Durata 3 ani

 Acreditat  HG 299/2020

 

 Programul de studii:Marketing     

 Forma de învățământ: Învățământ la distanță                                                

 Durata studiilor: 3 ani;      Număr de credite: 180

 

Misiunea și obiectivele programului de studii Marketing decurg mai ales din necesitatea de a răspunde nevoilor specifice ale pieței forței de muncă, formarea și pregătirea profesională și științifică a economiștilor cu studii de licență în domeniul și specializarea marketing.

 

Competențe aplicativ-practice:
- capacitatea de a elabora și pune în practică politici și strategii de marketing
- capacitatea de a realiza cercetări de piață cantitative și calitative pornind de la realizarea chestionarului, elaborarea și aplicarea metodelor de eșantionare
- realizarea activității de teren și interpretarea și analiza rezultatelor
- capacitatea de a realiza planuri, programe de marketing și planuri de afaceri, capacitatea de a elabora și a organiza campanii de promovare
- capacitatea de a identifica și de a utiliza noi surse de informații necesare pentru rezolvarea unor probleme noi
- capacitatea de a aplica creativ în situații profesionale diverse cunostințele dobândite
- capacitatea de a corela cunoștințe similare dobândite pe parcursul traseului de studii

 

Condiții de admitere conform: https://admitere.unitbv.ro/

 

Discipline studiate

   - Microeconomie, Macroeconomie
   - Economia întreprinderii, Geografie economică
   - Economia mondială, Dreptul afacerilor
   - Bazele contabilității, Contabilitate de gestiune
   - Finanțe generale, Bazele marketingului
   - Economia serviciilor
   - Politici și strategii de marketing
   - Cercetări de marketing
   - Marketing internațional, Marketingul serviciilor
   - Marketing turistic,Tehnici promoționale
   - Marketing social-politic, proiecte de marketing
   - Comportamentul consumatorului
   - Fundamentele științei mărfurilor
   - Merceologie alimentară, Logistica mărfurilor
   - Protecția consumatorului
   - Tehnici comerciale
   - Tehnici de vânzări
   - Expertiza mărfurilor
   - Merceologie nealimentară
   - Bazele informaticii
   - Statistică economică
   - Baze de date, Econometrie
   - Sisteme informatice în marketing
   - Analiză economică-financiară
   - Management general, Managementul calității
   - Etica în afaceri, Relații publice

Economia Comerțului Turismului și Serviciilor

Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor

Durata 3 ani  Acreditat  HG 299/9.04.2020

 

Programul de studi: Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor   

 Forma de învățământ: Învățământ la distanță                                                

 Durata studiilor: 3 ani;      Număr de credite: 180

 

Misiunea :
    Formarea și pregătirea profesională și științifică a economiștilor cu studii de licență în domeniul și programul de studii Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor, capabili să răspundă exigențelor firmelor și organizațiilor care își desfășoară activitatea în domeniul comerțului, turismului și serviciilor; dezvoltarea capacității de asimilare a noutăților din domeniu și a capacității de adaptare la noile cerințe pe care le implică evoluția mediului economic și social, național și internațional.

 

Obiective de formare și competențe:
- de comunicare și prezentare
- operare calculator și IT
- abilități de interrelaționare în cadrul unui grup
- abilități de soluționare a problemelor
- abilitatea de a reflecta asupra acțiunilor practice întreprinse
- abilități de a planifica și îndeplini acțiuni de învățare și perfecționare continuă 

 

Condiții de admitere conform: https://admitere.unitbv.ro/

 

Discipline studiate

      - Microeconomie, Macroeconomie
      - Economia întreprinderii, Geografie economică
      - Economia mondială, Dreptul afacerilor
      - Bazele contabilității, Contabilitate de gestiune
      - Finanțe generale, Bazele marketingului
      - Economia serviciilor, Economia turismului
      - Bazele comerțului, Economia comerțului
      - Matematică aplicată în economie
      - Bazele marketingului, Cercetări de marketing
      - Tehnologie hotelieră și de restaurant
      - Management în CTS, Marketingul serviciilor
      - Gestiune hotelieră și de restaurant
      - Ecoturism și turism rural,Turism internațional
      - Tehnicile operațiunilor de turism
      - Marketing turistic, Legislație în turism
      - Amenajarea turistică a teritoriului
      - Comportamentul consumatorului
      - Fundamentele știintei mărfurilor
      - Merceologie alimentară, Logistica mărfurilor
      - Protecția consumatorului
      - Tehnici comerciale, Tehnici de vânzări
      - Merceologie nealimentară
      - Statistică economică, Baze de date
      - Tehnologii Internet pentru afaceri
      - Analiză economică-financiară
      - Management general
      - Managementul resurselor umane

Cinegetică

Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere

Durata 4 ani    Acreditat  HG 299/9.04.2020

 

Programul de studii: Cinegetică     

 Forma de învățământ: Învățământ la distanță                                                

 Durata studiilor: 4 ani;      Număr de credite: 240

 

Programul de studii Cinegetică își propune însușirea competențelor pentru crearea de specialiști în domeniul de activitate cinegetic, care vor fi capabili să desfășoare activități  de elaborare a unor proiecte și studii de management cinegetic, amenajarea fondurilor de vânătoare, înființarea și gestionarea complexelor pentru creșterea intensivă a vânatului, înființarea și gestionarea păstrăvăriilor etc.

 

Obiective de formare:
- cunoașterea factorilor abiotici și biotici care condiționează producția forestieră (lemnoasă, nelemnoasă și cinegetică)
- cunoașterea biologiei organismelor vegetale și animale din ecosistemul forestier, relevante pentru producția forestieră
- cunoașterea biologiei și bolilor vânatului și salmonidelor
- cunoașterea procedurilor matematice, statistice și informaționale de determinare cantitativă și calitativă a stării pădurilor, precum și a metodelor de diagnoză a habitatelor faunei de interes cinegetic
- cunoașterea procedeelor de inventariere, îngrijire, ocrotire și recoltare a vânatului și salmonidelor
- cunoașterea unor elemente financiar-contabile, juridice, public-relation etc.

 

Condiții de admitere conform: https://admitere.unitbv.ro/

 

Discipline studiate:

  - Ecologie generală și forestieră
  - Geologie și geomorfologie
  - Meteorologie și climatologie forestieră
  - Silvicultură, Amenajarea pădurilor
  - Entomologie forestieră
  - Biochimie, Botanică, Dendrologie
  - Fauna cinegetică, salmonicolă și gestionarea populațiilor de interes cinegetic
  - Produse forestiere, Nutriție animală 
  - Zoologie, Anatomia vertebratelor
  - Creșterea intensivă a vânatului
  - Creșterea intensivă a salmonizilor
  - Ornitologie, Genetică, Etologie
  - Pedologie, Stațiuni forestiere
  - Împăduriri
  - Amenajarea fondurilor de vânătoare
  - Patologia faunei sălbatice
  - Conservarea faunei și habitatelor
  - Arii naturale protejate
  - Tehnici de cercetare și evaluare a vânatului 
  - Anatomia vertebratelor
  - Monitoring cinegetic, Teledetecție
  - Biostatică, Dendrometrie
  - Elemente de informatică forestieră