Programe de conversie profesională

Programe de conversie profesională

Programele de conversie profesională în forma specifică Învățământului la Distanță (ID) sunt concepute pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice din învațământul preuniversitar care doresc dobândirea de noi competențe pentru noi specializări.

Programele de conversie profesională sunt organizate în regim cu taxă.

Universitatea Transilvania din Brașov organizează următoarele programe de conversie profesională:

Matematică

Facultatea de Matematică și Informatică

Durata 2 ani          date de contact: olivia.florea@unitbv.ro

 

Domeniul fundamental: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINȚE ALE NATURII

Domeniul de licență: MATEMATICĂ

Facultatea: MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ

Coordonator: Conf. dr. Olivia Florea; e-mail olivia.florea@unitbv.ro

Durata studiilor / numărul de credite: 2 ani/120 credite

Forma de învățământ: ID

 

Competențele de specialitate vizate:

 • • cunoaşterea şi înțelegerea conceptelor teoretice fundamentale ale algebrei, geometriei şi analizei  matematice; studiul unor capitole moderne de matematică;
 • • cunoaşterea metodelor matematice aplicative; dezvoltarea deprinderilor de aplicare a matematicii în diverse domenii (economic, bancar, social, administrativ etc.);
 • • aplicarea corectă a metodelor şi principiilor de bază în rezolvarea problemelor de matematică;
 • • exprimarea unor trăsături matematice cantitative sau calitative ale unei situații concrete şi a algoritmilor de procesare a lor prin  utilizarea unui sistem de simbolizare specific;
 • • generalizarea de proprietăți sau algoritmi în scopul optimizării unor strategii de rezolvare a problemelor;
 • • modelarea matematică a unor situații variate şi aplicarea modelelor în rezolvarea unor probleme cotidiene sau din alte domenii;
 • • conceperea modelelor matematice  pentru descrierea unor  fenomene din viața cotidiană  sau alte domenii şi aplicarea lor în rezolvarea problemelor;
 • • construirea de modele şi reprezentări ale realității;
 • • elaborarea de ipoteze şi aprecierea validității lor în contextul dezvoltării profesionale;
 • • Dezvoltarea unei viziuni dinamice asupra matematicii ca disciplină strâns legată de societate prin relevanța sa în cotidian şi prin rolul său în ştiințele naturii, în tehnologii şi în ştiințele sociale.
 • • elaborarea unor proiecte şi lucrări de prezentare a unor rezultate şi metode matematice;
 • • descrierea conceptelor şi metodelor utilizate în dezvoltarea aplicațiilor informatice.

 

Competențele didactice vizate:

 • • proiectarea unei varietăți de activități în vederea structurării ocaziilor de învățare care conduc la identificarea şi depăşirea dificultăților de instruire în domeniul matematicii;
 • • derularea la clasă de activități motivante în vederea formării la elevi a competențelor vizate prin curriculumul de matematică;
 • • investigarea şi folosirea în cadrul demersului didactic a potențialului grupului țintă şi a contextului local pentru a optimiza învățarea matematicii;
 • • realizarea unei evaluări obiective, transparente, în perspectiva ameliorării rezultatelor elevilor şi a demersului didactic la matematică;
 • • aplicarea unui sistem coerent de transferuri (intra- – interdisciplinar, clasă – extraşcolar, trunchi comun – diferențiere) în scopul obținerii unor achiziții de calitate în învățarea matematicii.

 

Scurtă descriere a programului de studii:

Programul de conversie profesională Matematică în forma ID este adresat tuturor absolvenților de studii de licență care doresc să îşi dezvolte competențe identice acelora oferite de programul de studii de licență corespunzător de la forma de ZI şi care să le confere dreptul de predare a disciplinei Matematică. Acest program în format ID permite desfăşurarea activităților profesionale concomitent cu activitățile didactice aferente programului de studii, având puse la dispoziție resursele tehnico-materiale ale sistemului în tehnologie specifică ID (materiale didactice în tehnologie ID, sistem tutorial față în față și/sau pe platforma e-learning).

Obiectivele programului se concretizează într-un plan de pregătire profesională pentru viitorii profesori de matematică prin discipline fundamentale și de specialitate precum: Algebră, Geometrie, Elemente de matematică superioară, Numărare, statistică, probabilități, Studiul ecuațiilor, inecuațiilor şi sistemelor, Aplicații ale matematicii în alte domenii, Elemente de transformări geometrice, Metode de rezolvare a problemelor de algebră, etc., precum şi diverse discipline de didactică. Programul dezvoltă şi o importantă componentă interdisciplinară, ceea ce le va permite realizarea de conexiuni între disciplina pe care deja absolveții o predau şidisciplina Matematică, prin pachetele de cursuri opționale precum: Elemente de transformări geometrice, Metode de rezolvare a problemelor de algebră etc.

Perspective după finalizarea studiilor:

Activitățile tutoriale nu se focalizează doar pe transmiterea de informație, ci şi pe consultanță în vederea gestionării eficiente a informației ştiințifice, pe dezvoltarea competențelor de cercetare şi de rezolvare a unor probleme concrete cu care absolvenții se vor confrunta în carieră. Programul de conversie profesională ID Matematică, se finalizează cu examen de absolvire, promovarea acestuia conferind dreptul la obținerea unei diplome, în baza căreia absolventul va putea profesa în noua specializare. Absolvenților li se eliberează Diploma de conversie profesională, însoțită de suplimentul la diplomă (cf. OMECTS nr. 6194/13.11.2012).

 

Taxa de şcolarizare: 3500 lei/an (plătibilă în 3 tranşe, conform Contractului anual de studii)

 

La dispoziția studenților:

Ø  o bibliotecă universitară cu cărți de specialitate;

Ø  laboratoare moderne.

 

Informații:

Facultatea de Matematică şi Informatică, Decanat

Adresa: Bd-ul Iuliu Maniu, 50, 500091, Braşov

Număr de telefon/fax: 0268.41.40.16

www. unitbv.ro/fmi

 

Informatică și Tehnologia informației și comunicării

Facultatea de Matematică și Informatică

Durata 2 ani        date de contact: monescu@unitbv.ro

 

 

Informatică și Tehnologia informației și comunicării

Domeniul fundamental: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINȚE ALE NATURII

Domeniul de licență: INFORMATICĂ

Facultatea: MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ

Coordonator: Lect. dr. Vlad Monescu; e-mail monescu@unitbv.ro

Durata studiilor / numărul de credite: 4 semestre / 120 credite

Forma de învățământ: ID

 

Competențele de specialitate vizate sunt:

 • • Identificarea tipurilor de date şi a procedurilor caracteristice noilor tehnologii informaționale şi de comunicare
 • • Selectarea şi utilizarea softurilor adecvate pentru rezolvarea unei varietăți de probleme 
 • • Stocarea, prelucrarea şi transmiterea unei varietăți de mesaje utilizând noile tehnologii informaționale şi comunicaționale 
 • • Accesarea rapidă a unor surse variate de informație
 • • Optimizarea comunicării prin realizarea unei selecții pertinente a informațiilor semnificative şi utile unui scop 
 • • Manifestarea unui comportament de utilizator al tehnologiilor informației şi comunicării în consens cu valori pozitive etice şi estetice.

 

Competențele didactice vizate sunt:

 • • Proiectarea activității didactice pe baza unui set de algoritmi în funcție de abilitățile grupului țintă
 • • Organizarea şi monitorizarea online a unor activități eficiente la clasă 
 • • Structurarea unor strategii didactice care să asigure accesul elevilor la tehnologiile informaționale şi comunicaționale prin formarea unor deprinderi de operare elementară
 • • Folosirea unor modalități de evaluare asistată de calculator pentru a înregistra progresul în învățare
 • • Monitorizarea elevilor în rezolvarea unor probleme ale comunității
 • • Promovarea în cadrul şcolii ca organizație care învață a tehnologiilor informaționale şi comunicaționale şi a unui comportament etic adecvat.

 

 

Scurtă descriere a programului de studii:

Prezentul program de conversie profesională TIC se adresează cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, indiferent de specializarea din formarea inițială, interesate de formarea continuă prin dobândirea unei noi specializări, TIC.

Acest program este propus pentru 4 semestre (doi ani universitari) şi prevede acumularea de către absolvenți a unui număr de 120 de credite de studii transferabile.

Forma de organizare a programului de conversie este ID – învățământ la distanță, în regim cu taxă (vezi mai jos cuantumul taxei).

Conținutul programului de conversie propus va avea în vedere toate componentele unui sistem de tip ID: materiale de studiu şi resurse educaționale specifice, orientarea orarului pe specificul grupului țintă, facilitarea interacțiunii studenților pe platformă educațională on-line.

Relația dintre cursanți şi instituția de învățământ superior organizatoare a programului de studiu se va stabili prin contract de studii individual, încheiat cu fiecare dintre cursanți.

Disciplinele de studiu prevăzute pentru acest program vizează atât competențe de specialitate, cât şi competențe didactice, astfel încât, profesorul absolvent să poată ocupa un post didactic în concordanță cu noua specializare, TIC, pe acelaşi nivel educațional pentru care avea competențe prin pregătirea anterioară.

 

Disciplinele de studiu sunt:

Discipline obligatorii de specialitate;

Fundamente : Arhitectura calculatoarelor; Sisteme de operare; Structura sistemelor de comunicații; Programarea calculatoarelor;

Aplicații : Generarea şi manipularea textelor, tabelelor şi imaginilor;  Baze de date şi utilizarea acestora; Internet. Sisteme multimedia; Realizarea paginilor web;

Opționale de specialitate :  Tehnoredactare asistată de calculator; Tehnici de documentare asistată de calculator; Tehnici de prelucrare audio-vizuală; Procesarea computerizată a imaginii;

Discipline obligatorii didactice: Didactica ariilor curriculare Matematică şi Ştiințe ale Naturii şi Tehnologii;  Didactica TIC

Opționale didactice : Mijloace de educație asistată de calculator; Etică şi estetică în orele de TIC

Practică pedagogică pe disciplina TIC - 2 module

Organizarea activităților didactice presupune: (a) activități față-în-față obligatorii, (b) activități de tutorat intermediate de medii electronice suport – platforma eLearning a programului şi softuri educaționale specifice şi (c) activități practice şi de mentorat pentru Practica pedagogică.

Activitățile didactice față-în-față se vor desfăşura la Facultatea de Matematică şi Informatică din Braşov, în weekend, în timpul semestrelor de activitate didactică din învățământul preuniversitar, cu respectarea calendarului național al profesorilor pentru concursuri, olimpiade şi activități extracurriculare. În fiecare dintre cele 4 semestre de studii vor fi prevăzute câte 6 pachete de activități față-în-față, un pachet acoperind un sfârşit de săptămână.

 

Taxa de şcolarizare: 3500 lei/an. Pentru primul an, taxa se va achita în 4 tranşe egale: la înscriere, înainte de sesiunea de iarnă, în prima lună a semestrului al II-lea şi înainte de sesiunea de vară.

 

Perspective după finalizarea studiilor:

Conform cu OMECTS 6194 din 13.11. 2012, absolvenților programului de conversie profesională li se eliberează, de către instituția de învățământ superior organizatoare, Diploma de conversie profesională, însoțită de suplimentul la diplomă. Aceasta conferă titularului dreptul de a ocupa posturi didactice/catedre în învățământul preuniversitar în concordanță cu noua specializare. Cadrele didactice care finalizează programe de conversie profesională după finalizarea cu diplomă a ciclului I de studii universitare de licență se încadrează numai în învățământul preşcolar şi preuniversitar obligatoriu sau pe catedre de pregătire-instruire practică. Definitivarea în învățământ şi gradele didactice II şi I obținute deja de către cadrele didactice sunt recunoscute pentru orice specializare dobândită prin finalizarea unui program de conversie profesională.

 

Pentru informații suplimentare, vă aşteptăm să ne contactați la:

Facultatea de Matematică şi Informatică,

Departamentul de Matematică şi Informatică

Str. Iuliu Maniu nr. 50, 500091, Braşov, Telefon: 0268/412.776

f-mi@unitbv.ro