Acreditare

Acreditarea oferă beneficiarilor sistemului ID/IFR garanția că instituția de învățământ are asigurate resurse financiare pentru derularea programelor de studii, are planuri de învățământ conforme specializării, dispune de personal calificat pentru a opera cu tehnologii specifice programelor ID/IFR, dispune de facilități și echipamente adecvate pentru învățare și evaluare prin tehnologia ID, are o politică de management și promovare a programelor de studii ID/IFR care respectă etica profesională.
Pentru asigurarea calității proceselor educaționale oferite prin ID/IFR se impune utilizarea unei metodologii unitare de evaluare și acreditare. Acreditarea și evaluarea academică periodică a programelor care asigură calificări universitare se face în baza standardelor, standardelor de referință, a indicatorilor de performanță și a metodologiei elaborate de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) (H.G. 1418/11.10.2006).
Acreditarea este un proces de recunoaștere publică conform căruia programele de studii prin ID/IFR, oferite de o instituție de învățământ superior, îndeplinesc cerințele minime stabilite prin standarde specifice.
Autorizarea funcționării provizorii sau acreditarea unui program de studii la forma ID/IFR se realizează pe baza îndeplinirii nivelului minim al tuturor standardelor și indicatorilor de performanță. Nerealizarea nivelului minim al unui indicator de performanță atrage după sine neacordarea autorizării sau acreditării.

Rapoarte de autoevaluare  2019-2020
Rapoarte de autoevaluare  2018-2019
Rapoarte de autoevaluare  2017-2018
Rapoarte de autoevaluare  2016-2017
Rapoarte de autoevaluare  2015-2016
Rapoarte de autoevaluare  2014-2015