Misiune-politică-istoric

Misiunea Biroului de Asigurare a Calității (DAC) este de a sprijini managementul universității în realizarea politicii de asigurare a calității în educație prin acțiuni specifice, integrate în Sistemul de Asigurare a Calității.

Sistemul de Asigurare a Calitatii de la Universitatea Transilvania operează la toate nivelurile instituției, în trei arii principale:
• Capacitatea instituțională
• Eficacitatea educațională
• Managementul calității.

Ca departament de specialitate, DAC ocupă o poziție centrală în cadrul sistemului de asigurare a calității, fiind responsabil de elaborarea procedurilor/instrumentelor de asigurare și evaluare a calității, de organizarea proceselor de audit și evaluare a calității și de gestiunea datelor referitoare la calitate.

 Politica de asigurare a calității în Universitatea Transilvania din Brașov

Vizualizează politica de asigurare a calității

 Declarația de angajament privind calitatea

Vizualizează declarația de angajament privind calitatea

 Scurt istoric - abordarea calității în cadrul universității Transilvania din Brașov

Universitatea Transilvania din Brașov este o instituție de învățământ superior cu tradiție, în cadrul căreia calitatea serviciilor educaționale a fost întotdeauna, implicit, asociată misiunii sale.
Preocupările pentru calitate au căpătat un caracter sistematic, fiind integrate în strategiile promovate de managementul universității, la sfârșitul anilor `90.

Departamentul de Asigurare a Calității a fost înființat în anul 2000 prin Proiectul Tempus Phare - Quality Evaluation of Services und Training (QUEST), având ca obiectiv proiectarea și implementarea Sistemului de Management al Calității după modelul ISO 9001:1994 și în acord cu cerințele din OM 4189/12.07.2000.

Crearea Sistemului de Management al Calității s-a finalizat cu auditul de certificare realizat de Societatea Română de Asigurarea Calității (SRAC), în decembrie 2002, Universitatea Transilvania din Brașov fiind prima universitate din România certificată în conformitate cu standardul internațional ISO 9001:1994. Sistemul de Management al Calității din universitate a fost actualizat și recertificat în anul 2004, în conformitate cu ediția din 2000 a standardului ISO 9001 Certificat IQNet.

Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, Universitatea Transilvania din Brașov și-a intensificat acțiunile de asigurare a calității proceselor didactice și de cercetare, pentru a se afirma ca un competitor serios la nivel național și continental, capabil să atragă studenți din țară și din străinătate, printr-o ofertă educațională diversă, atractivă și să permită absolvenților accesarea cu succes a pieței muncii din întreaga Europă.

Varianta actuală a Sistemului de Management al Calității are la bază directivele și standardele europene care definesc dimensiunea europeană a calității și reglementările naționale referitoare la asigurarea calității în învățământul superior.

Orientarea generală a universității privind asigurarea calității este definită prin Politica referitoare la calitate, elaborată de Rectorul Universității Transilvania din Brașov, având la bază principiile și valorile promovate în universitate, sintetizate în Viziunea Universității Transilvania.

Modelul pentru SMC aplicat la Universitatea Transilvania din Brașov vizează întreaga organizație: cuprinde atât procesele educaționale și de cercetare, cât și cele de management și suport, care sunt redate sintetic în Harta proceselor și descrise prin Documentele SMC. Prioritate s-a acordat reglementării prin proceduri specifice a procesului educațional, dar sistemul este continuu extins și îmbunătățit, prin elaborarea de noi proceduri și instrumente de management, având în vedere armonizarea cu exigențele europene și asimilarea celor mai bune practici. Un loc important în cadrul demersului pentru asigurarea și îmbunătățirea calității în universitate ocupă evaluarea calității, realizată sub forme multiple: evaluarea instituțională, evaluarea programelor de studii, evaluarea activității didactice de către studenți, evaluarea de către absolvenți, evaluarea cercetării științifice etc. Rezultatele acestor acțiuni stau la baza îmbunătățirii continue a calității, realizată cu implicarea largă a structurilor de conducere, a cadrelor didactice, a studenților, a altor categorii de personal.

În anul 2007 Universitatea Transilvania din Brașov a fost supusă evaluării externe conform procedurii Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), care s-a finalizat cu acordarea calificativului grad de incredere ridicat.

În anul 2011, la solicitarea Universității Transilvania s-a derulat procesul de evaluare instituțională internațională conform procedurii EUA (European University Association). Evaluarea, realizată de o echipă formată din lideri de prestigiu ai învățământului superior european, a oferit prilejul unei analize comprehensive a universității, având în vedere contextul instituțional și bunele practici internaționale. Concluziile și recomandările formulate de echipa de evaluatori, incluse în raportul EUA, vor sta la baza măsurilor de îmbunătățire a activității stabilite pentru dezvoltarea universității, creșterea vizibilității și a calității insituționale.

În anul universitar 2012-2013, Universitatea Transilvania din Brașov a parcurs, din nou, procesul de evaluare internațională EUA, în cadrul Proiectului național cu finanțare europeană "Performanță în cercetare, performanță în predare - calitate, diversitate și inovare în universitățile din România". De asemenea, s-a derulat procesul de evaluare externă a calității instituțională de către ARACIS (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior), finalizat prin acordarea calificativului "Grad de încredere ridicat" pentru perioada 2013-2018.

În anul 2014, în urma auditului de certificare realizat de MRC - Organism de certificare sisteme, Universitatea Transilvania din Brașov a obținut Certificatul de conformitate a Sistemului de Management al Calității cu standardul SR EN ISO 9001:2008, pentru următoarele domenii de activitate: învățământ superior universitar; cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie; cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste.

În perioada 16-18 mai 2018, la Universitatea Transilvania din Braşov s-a desfăşurat vizita Comisiei de evaluare a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), în vederea evaluării externe instituționale. Procesul s-a desfăşurat cu respectarea metodologiei specifice şi a cuprins, pe lângă analiza în detaliu a rapoartelor de autoevaluare (cel instituțional şi cele aferente celor 19 programe de studii selectate), numeroase alte activități menite să ofere membrilor echipei de evaluare o imagine cât mai corectă şi completă asupra a ceea ce reprezintă Universitatea Transilvania din Braşov comparativ cu anul evaluării externe instituționale precedente, anul 2013. În urma procesului de evaluare, Universitatea Transilvania din Braşov a primit calificativul „Grad de încredere ridicat” pentru perioada 2018-2023.