Evaluare

EVALUARE PROGRAME DE STUDII 2019-2020

Lista domeniilor universitare de masterat (DSUM)/ programelor de studii de masterat (PS) propuse pentru evaluare externă ARACIS în anul universitar 2019-2020

1. DSUM - Matematică - PS Structuri matematice fundamentale
2. DSUM - Informatică
3. Aplicații pentru telefonul mobil și tehnologii Internet în E-Business
4. DSUM - Inginerie civilă și instalații - PS Modernizare energetică în mediul construit
5. DSUM - Inginerie electrică - PS Sisteme electrice avansate/ Advanced Electrical Systems
6. DSUM - Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale
7. Sisteme electronice si de comunicații integrate
8. DSUM - Ingineria autovehiculelor
9. Inginerie virtuală în proiectarea autovehiculelor
10. DSUM - Inginerie forestieră
11. Eco-design de mobilier și restaurare
12. DSUM - Silvicultură
13. Management și sisteme tehnice în exploatări forestiere
14. DSUM - Ingineria sistemelor - PS Sisteme avansate în automatică și tehnologii informatice
15. DSUM - Ingineria produselor alimentare - PS Sisteme de procesare și controlul calității produselor agroalimentare
16. DSUM - Inginerie mecanică
17. Simulare și testare în inginerie mecanică
18. DSUM - Inginerie industrială
19. Ingineria proceselor de fabricație avansate
20. DSUM - Mecatronică și robotică - PS Sisteme mecatronice pentru industrie și medicină
21. DSUM Ingineria materialelor - PS Ingineria și managementul materialelor avansate - metalice, ceramice și compozite
22. DSUM Inginerie și management - PS Managementul afacerilor în industrie
23. DSUM - Medicină
24. Managementul și strategiile îngrijirilor paliative
25. DSUM - Drept
26. Drept privat aprofundat
27. DSUM - Asistență socială - PS Asistență și dezvoltare comunitară
28. DSUM Sociologie
29. Gestiunea și dezvoltarea resursei umane
30. DSUM Administrarea afacerilor - PS Administrarea afacerilor în turism
31. DSUM Informatică economică - PS Sisteme informatice integrate pentru afaceri
32. DSUM - Contabilitate
33. Politici contabile, audit și control de gestiune
34. DSUM - Finanțe - PS Management financiar-bancar
35. DSUM Management - PS Management și strategii de afaceri
36. DSUM Marketing - PS Politici și strategii de marketing
37. DSUM Economie și afaceri internaționale - PS Relații economice internaționale
38. DSUM Psihologie
39. Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie
40. Științe ale educației
41. Psihopedagogia educației timpurii și a școlarității mici
42. DSUM -Filologie
43. Studii de limba și literatura română
44. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală
45. DSUM - Muzică
46. Stil și performanță în interpretarea instrumentală și vocală
47. DSUM - Știința sportului și educației fizice
48. Educație fizică - Managementul activităților formale, non-formale și de recuperare a stării de sănătate

Lista programelor de studii de licență propuse pentru evaluare externă ARACIS în anul universitar 2019-2020

1. Autovehicule rutiere
2. Sisteme de producție digitale
3. Tehnologia construcțiilor de mașini
4. Inginerie economică industrială-ID
5. Știința materialelor
6. Ingineria sudării
7. Tehnologii și sisteme de telecomunicații
8. Ingineria prelucrării lemnului-IFR
9. Inginerie și management în industria turismului
10. Pedagogia învățământului primar și preșcolar-ID
11. Educație fizică și sportivă
12. Interpretare muzicală-instrumente
13. Balneofiziokinetoterapie și recuperare
14. Limba și literatura chineză-Limba și literatura română/O limbă și literatură modernă (engleză/franceză/germană)
15. Ingineria și protecția mediului în industrie
16. Inginerie medicală