Documente EU-RO-SMC

 

DOCUMENTE REFERITOARE LA ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR

 

DOCUMENTE DIRECTOARE NAȚIONALE

Legi și alte acte normative

DOCUMENTE ARACIS


LISTA DOCUMENTELOR SISTEMULUI DE ASIGURARE A CALITĂȚII (SMC):


a. Manualul calității


b. Proceduri/ Instrucțiuni operaționale din cadrul Universității Transilvania din Brașov


I. PROCESE DE MANAGEMENT

1. Controlul documentelor
2. Codificarea și redactarea documentelor SMC
3. Controlul înregistrărilor
4. Acțiuni corective
5. Acțiuni preventive
6. Controlul produsului neconform
7. Accesul la informații de interes public
8. Fluxul documentelor adresate Rectorului universității
9. Auditul intern al SMC
10. Derularea misiunii de audit public intern
11. Rezolvare reclamații
12. Organizarea și realizarea operațiunilor de inventariere
13. Procedura arhivarea documentelor


II. PROCESE DE BAZĂ

PROCESE EDUCAȚIONALE - ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ (IF)

14. Inițierea, monitorizarea și evaluarea programelor de studii
15. Inițierea și derularea disciplinelor facultative
16. Sondarea opiniei candidaților la admiterea în universitate
17. Elaborare orar
18. Managementul disciplinei de educație fizică de la facultățile de profil nesportiv
19. Evaluarea activității didactice de către studenți
20. Sondarea opiniei studenților masteranzi după primul an de studii
21. Comunicarea cu absolvenții
22. Activitatea de consiliere a carierei în cadrul CICOC
23. Organizarea examenelor de finalizare a studiilor universitare


PROCESE EDUCAȚIONALE - DESFĂŞURAREA ONLINE A ACTIVITĂȚILOR DE EVALUARE A STUDENȚILOR LA LICENŢĂ, MASTERAT, DOCTORAT, forma de învăţământ IF, ID/IFR

24. Desfăşurarea online a activităţilor de evaluare a studenţilor
25. Desfăşurarea online a activităţilor de evaluare a studenţilor doctoranzi
26. Finalizarea, presusţinerea şi susţinerea publică online a tezelor de doctorat


PROCESE EDUCAȚIONALE - ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ ȘI CU FRECVENȚĂ REDUSĂ (ID/IFR)

27. Multiplicarea și distribuirea materialelor didactice ID/IFR
28. Monitorizarea planurilor de învățământ ID/IFR
29. Actualizarea periodică a materialelor didactice în tehnologie ID
30. Monitorizarea sistemului turorial și de comunicare bidirecțională
31. Instruirea și perfecționarea personalului ID/IFR
32. Evaluarea performanțelor cadrelor didactice din sistemul ID/IFR
33. Monitorizarea activităților pe platforma elearning ID-IFR


CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

34. Monitorizarea granturilor și contractelor de educație și cercetare științifică cu finanțare națională
35. Monitorizarea proiectelor cu finanțare internațională
36. Monitorizarea procesului de depunere a cererii de brevet de invenție la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci
37. Înființarea și desființarea unui centru de cercetare științifică din cadrul Insttitutului de Cercetare-Dezvoltare al Universității Transilvania din Brașov


RELAȚII INTERNAȚIONALE

38. Încheierea acordurilor internaționale de cooperare


RELAȚII INTERNAȚIONALE - PROCEDURI ERASMUS+

39. Derularea mobilităților de studiu pentru studenții din Universitatea Transilvania din Brașov în cadrul programului Erasmus+
40. Derularea mobilităților de practică pentru studenţii din Universitatea Transilvania din Brașov în cadrul programului Erasmus+
41. Derularea mobilităților de predare ale cadrelor didactice din Universitatea Transilvania din Brașov în cadrul programului Erasmus+
42. Derularea mobilităților de formare ale personalului didactic şi administrativ din Universitatea Transilvania din Brașov în cadrul programului Erasmus+
43. Derularea mobilităților de studii/practică ale studenților internaționali de la universități din țările programului Erasmus+ la Universitatea Transilvania din Brașov
44. Derularea mobilităților cadrelor didactice/ personalului de la universitățile/ instituțiile/ din țările programului Erasmus+ la Universitatea Transilvania din Brașov
45. Derularea mobilităților de studii/ practică ale studenților internaționali de la universități din țări partenere ale programului Erasmus+ la Universitatea Transilvania din Brașov
46. Derularea mobilităților de predare/ formare pentru personalul din universități din țări partenere la Universitatea Transilvania din Brașov în cadrul programului Erasmus+ (KA107)
47. Desfășurarea stagiilor cercetătorilor străini în cadrul programelor doctorale și postdoctorale


III. PROCESE SUPORT

RESURSE UMANE

48. Ocuparea prin concurs a posturilor didactice
49. Acoperirea activității didactice în regim plata cu ora
50. Organizarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant pentru personalul contractual didactic auxiliar și nedidactic
51. Emitere ordin/ dispoziție de deplasare
52. Aprobarea și decontarea transportului de mărfuri și persoane cu mijloacele auto ale universității
53. Promovarea personalului contractual didactic auxiliar și nedidactic în universitate
54. Evaluarea personalului didactic auxiliar și nedidactic
55. Supravegherea stării de sănătate a angajaților universității
56. Evaluarea riscurilor profesionale
57. Protecția maternității la locurile de muncă
58. Elaborarea și gestionarea fișelor de post
59. Evaluarea colegială a cadrelor didactice


STUDENȚI

60. Instruirea studenților în domeniul securității și sănătății în muncă pentru activitățile de laborator, practică și vizite în alte organizații
61. Alocarea burselor pentru studenți
62. Analiza ratei de abandon școlar


INFRASTRUCTURĂ (ACHIZIȚIA, GESTIUNEA BAZEI MATERIALE)

63. Procesul achiziții publice
64. Procesul de achiziții directe
65. Utilizarea echipamentelor din Institutul de Cercetare-Dezvoltare al Universității Transilvania din Brașov
66. Monitorizarea și controlul lucrărilor de investiții, reabilitări și reparații
67. Gestiunea datelor privind taxele plătite de studenți
68. Derularea activităților de încasări și plăți prin casieriile universității
69. Angajarea, lichidarea ordonanțarea și plata cheltuielilor
70. Acordare avans deplasare și realizare decont cheltuieli
71. Păstrarea și arhivarea documentelor financiar-contabile
72. Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli
73. Instrucțiune privind modul de alocare și gestionare a numerelor pentru facturi și chitanțe
74. Achiziții directe în cadrul Direcției Cămine-Cantine
75. Scoaterea din funcțiune/ declasarea și casarea mijloacelor fixe și a bunurilor materiale din universitate
76. Încheierea acordurilor de parteneriat


BIBLIOTECĂ

77. Achiziția de documente
78. Catalogare, clasificare și indexare documente
79. Acoperirea disciplinelor cu material didactic
80. Evidența documentelor
81. Schimbul de publicații
82. Organizare expoziții
83. Recenzarea și editarea manuscriselor la Editura Universității Transilvania din Brașov
84. Sondarea opiniei studenților universității privind serviciile Bibliotecii


SECRETARIAT

85. Eliberare documente de studii
86. Înmatricularea, reînmatricularea, exmatricularea și evidența studenților
87. Înregistrarea rezultatelor școlare ale studenților
88. Emiterea de traduceri oficiale ale documentelor universitare proprii
89. Inregistrarea datelor in Registrul Matricol Unic (RMUR)
90. Sondarea opiniei studenților universității privind serviciile de secretariat


BIROUL DE COMUNICARE INTERNAȚIONALĂ

91. Comunicarea BCI cu structuri din universitate


c. Formulare

Formular avize servicii de specialitate
Fișa laborator didactic
Convenție de practică
Formulare specifice utilizate de Centrul de Formare Continuă:
1. Referat de aprobare derulare program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă
2. Plan de învățământ pentru programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă
3. Stat de funcții pentru programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă - cadre didactice
4. Stat de funcții pentru programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă - personal didactic auxiliar, nedidactic
5. Deviz estimativ de cheltuieli
6. Fișa disciplinei
7. Fișa programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă
8. Referat de plată cu ora
9. Orar cu desfășurarea orelor la programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă


d. INSTRUCȚIUNI DE LUCRU Școala Doctorală Interdisciplinară (SDI) și Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD)

INSTRUCȚIUNI ȘCOALA DOCTORALĂ INTERDISCIPLINARĂ (SDI)

IS-1/1 Instrucțiune privind cooptarea de noi membri conducători de doctorat în cadrul SDI
IS-1/2 Instrucțiune privind retragerea afilierii la SDI pentru conducătorii de doctorat
IS-2 Instrucțiune privind schimbarea conducătorului de doctorat
IS-3 Instrucțiune privind medierea și soluționarea conflictelor privind activitatea de doctorat
IS-4 Instrucțiune privind echivalarea/recunoașterea programului de pregătire universitară avansată (PPUA)
IS-5 Instrucțiune privind modul de derulare a activității studenților-doctoranzi
IS-6 Instrucțiune privind acordarea perioadelor de întrerupere/prelungire a studiilor doctorale și acordarea perioadei de grație
IS-7 Instrucțiune privind luarea deciziilor privind structura și conținutul PPUA
IS-8 Instrucțiune privind finalizarea și susținerea publică a tezei de doctorat

Formulare contracte

Acord cotutelă internă
Acord cotutelă națională
Acord cotutelă internațională
International co-tutorship agreement
Act adițional grație
Act adițional prelungire
Act adițional întrerupere
Contract de studii doctorale


INSTRUCȚIUNI CONSILIUL PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT (CSUD)

Instrucțiune privind acordarea burselor de studiu destinate studenților doctoranzi din fonduri proprii

Instrucțiune privind acordarea burselor pentru susținerea mobilităților temporare externe destinate studenților doctoranzi


Apel de candidaturi pentru preselecția în vederea admiterii la stagii postdoctorale de cercetare avansată


e. ALTE DOCUMENTE DE LUCRU (precizări, instrucțiuni, formulare, etc.)

1. Precizări evidență alte documente de lucru elaborate la nivel instituțional

2.Instrucțiune privind implementarea programului "PROFESOR APRECIAT"

3. Programul Transilvania Academica Scholarship

4. Bursa Universității Transilvania din Brașov pentru mobilitate internațională

5. Granturi pentru integrarea masteranzilor în echipe de cercetare

6. Programul Noi dezvoltam universitatea

7. Formulare raportare baze de date privind persoanele aflate în întreținerea angajaților universității și a persoanelor declarate ca și coasigurați

8. Sistem de control managerial

9. Fișa FRACS-Fișa de raportare a activității didactice și de cercetare științifică pentru an universitar

10. Instrucțiunea privind parcarea autovehiculelor în cadrul complexului Colina Universității

11. Programul Proiectul meu de diplomă/disertație

12. Formulare Gestiunea și protecția datelor personale

13. Instrucțiune privind acordarea burselor pentru susținerea mobilităților temporare interne și internaționale destinate studenților de la ciclurile de licență și masterat

14. Formular Informații necesare pentru prezentarea evenimentelor care se vor organiza sub egida Universității Transilvania din Brașov

15. Competițiile de proiecte "Facultatea mea" și "Împreună pentru universitate"

16. Granturi pentru echipe interdisciplinare

17. Formular privind datele de identificare ale proiectului de cercetare, dezvoltare și inovare

18. Declarație privind veniturile lunare brute cumulate, realizate din salarii și asimilate salariilor în baza mai multor contracte individuale de muncă

19. Premiul anului - Mobilitatea Erasmus+

20. Instrucțiune de aplicare a respectării prevederilor legii nr. 448/2006, privind protecția persoanelor cu handicap și a stabilirii calculului compensării cu serviciile sau produsele achiziționate de la unități protejate, virarea și declararea sumelor achitate către Agenția Națională de Administrare Fiscală

21. Granturi pentru tineri cercetători

22. Transilvania Fellowship Program (Transilvania Fellowship for Postdoctoral Research, Transilvania Fellowship for Young Researches, Transilvania Fellowship for Visiting Proffessors)

23. Indicatori de performanță - Decani

24. Indicatori de performanță - Prodecani și directori de departamente

25. Completare organigramă facultate

26. Modele formulare tip solicitare informații publice

27. Instrucțiunea de funcționare a echipei UTBv Student Welcome Team

28. Fișa de pontaj a activității zilnice

29. Transilvania Orientation Days (TOD), Zilele 0

30. Școala de vară/Consiliul CO-STUDENT Transilvania

31. Model cerere reducere taxă student

32. Raportarea datelor pentru finanțarea instituțională

33. Admitere

34. Desemnare reprezentanți angajați la negocierea contractului colectiv de muncă al instituției

35. Model adeverință eliberată de UNITBV pentru a dovedi deplasarea în interes profesional

36. Cerere mod de lucru în regim telemuncă

37. Programul intern începând cu 2020 "Participarea la manifestări științifice în străinătate"

38. Bursa "Global Innovation Grant" acordată pentru specialiști de la Universitatea de Medicină Tradițională din Beijing

39. Tabel nominal cu responsabilii la nivel de facultate pentru activități de practică și relația cu mediul economic și socio-cultural ALUMNI și CICOC

40. Salarizare

41. Programul "UNITBV susține performanța"

42. Acces soft antiplagiat

43. Instrucțiunea pentru susținerea examenelor de finalizare a studiilor universitare pe platforma e-learning

44. Instrucțiunea privind desfășurarea online a inspecțiilor pentru acordarea gradului didactic I, seria 2018-2020

45. Instrucțiuni de aplicare privind reguli pentru respectarea raspândirii coronavirusului SARS CoV-2